girl
Per què la UAO CEU?
Model d'universitat
 

Experiència formativa

EXPERIÈNCIA UAO CEU

Ocupabilitat

90,1 % taxa d'inserció laboral de grau.

90 % dels titulats de la UAO CEU desenvolupen funcions que es corresponen amb el seu nivell d'estudis​.

(Enquesta AQU 2017)

Internacionalització

100 convenis amb universitats de més de 20 països.

Investigació

80 % del professorat participa en projectes d'investigació.

Desenvolupament professional

Més de 2.300 convenis de pràctiques laborals.

Programa de desenvolupament de competències CEU Plus.

El primer grup educatiu del país

La UAO CEU és una de les tres universitats del grup CEU.

82 anys d'experiència i més de 210.000 antics alumnes.

Núm. 1 en beques i ajuts a l'estudi

Som la institució educativa privada que més inverteix en beques i ajuts a l'estudi.

Programa de competències

El Programa CEU ePlus treballa les competències més demanades pel mercat laboral.

Formació pràctica i personalitzada

Mitjançant estudis de casos reals, classes en grups reduïts, tallers i seminaris pràctics.

MODEL DOCENT

Seguint el model dels colleges característics de les universitats anglosaxones, el Campus de Bellesguard de la Universitat Abat Oliba CEU pot acollir fins a 2.000 estudiants, en grups reduïts per matèria i amb seguiment de tutoria, la qual cosa facilita la personalització de la docència i l’orientació a la qualitat en tots els seus serveis.

La societat de la informació i del coneixement en la qual estem immersos requereix que l’ensenyament universitari, l’última baula acadèmica abans de la incorporació al món professional, estigui d’acord amb els reptes que planteja el món del segle XXI. Per això la Universitat Abat Oliba CEU ofereix un model docent d’aprenentatge dels seus alumnes i d’actitud educativa diferencial i innovador respecte als estàndards tradicionals:

  • Un model d’ensenyament capaç de formar persones amb criteri i recursos per fer front als canvis constants de la societat actual.

  • La interacció ensenyament-aprenentatge té lloc mitjançant classes expositives i sessions pràctiques, seminaris, acció de tutoria, activitats acadèmiques complementàries, la integració de la teoria amb la pràctica, el mètode del cas i el seguiment individual.

  • La relació entre els professors i els alumnes esdevé l’eix docent que fomenta el desig d’aprendre, la curiositat i l’ambició intel·lectual.

PRESENTACIÓ

El règim de tutories constitueix un dels instruments que contribueixen amb més eficàcia a la formació acadèmica i humana dels alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU.

La tutoria ha d’entendre’s com un dret i, alhora, com un deure per als alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU. Ha de concebre’s com una exigència de la personalització del procés formatiu de l’estudiant i com un servei educatiu que se li presta per obtenir el millor rendiment de les seves possibilitats personals.

La finalitat és que l’alumnat rebi la informacióorientació necessàries per facilitar-ne la integració a la Universitat, el procés d’aprenentatge i el pas al món professional.

Tots els futurs alumnes interessats a rebre una orientació vocacional, poden fer entrevistes d’orientació, en les quals els tutors expliquen als futurs alumnes el funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU i el grau en què estiguin interessats, i els resolen tots els dubtes que puguin tenir.

OBJECTIUS I FUNCIONS

L'objectiu de l'acció tutorial és assessorar l'alumne o alumna en tot el que pugui contribuir a millorar-ne el rendiment acadèmic, a facilitar-ne la participació en la vida universitària i la formació humana, cultural i espiritual.

Les funcions principals de la tutoria són:

  • Assessorament acadèmic.
  • Potenciar i acompanyar els alumnes en els seus treballs d'estudi i investigació.
  • Ajudar-los a obtenir el millor rendiment de les seves capacitats cognitives i morals.
  • Estimular l'afany de perfeccionament, l'amor a la veritat i el sentit de la responsabilitat.
  • Ensenyar-los a treballar i a pensar per ells mateixos, i a considerar amb respecte els suggeriments de persones més experimentades.
  • Ajudar-los a descobrir les arrels de les seves dificultats i a buscar els mitjans adequats per superar-les.
PROCEDIMENT

Tots els alumnes tindran assignat un tutor o tutora el primer mes d’inici dels estudis i serà vigent al llarg de tot el transcurs dels estudis del grau.

La tutoria s’exerceix mitjançant entrevistes programades o ocasionals. Durant el primer curs hi ha almenys cinc entrevistes programades. Durant els cursos següents la tutoria s’exerceix en mode més lliure i, per tant, no hi ha un nombre determinat d’entrevistes programades.

El responsable del pla d’acció tutorial és la vicerectora d’Estudiants i Qualitat, la Dra. Maite Signes, que presideix la Comissió d’Acció Tutorial, encarregada de l’aplicació i supervisió del pla d’acció tutorial.

 

Per a més informació: [email protected]Memoria UAO CEU 2022-2023