🎓 Màster d'Auditoria en Sostenibilitat | Universitat Abat Oliba CEU

girl
Màster de formació permanent en Auditoria Sostenible
Denominació

Màster de formació permanent en Auditoria Sostenible

Àrea acadèmica

Empresa i Economia

Durada / Crèdits

9 mesos
60 ECTS

Places

40

 

Modalitat

Semipresencial

Organitzat amb
 
Perfil alumne

Els candidats al màster de formació permanent en Auditoria Sostenible han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó).

Admissió i matrícula

Sol·licitud d'accés via web, enviament de la documentació i formalització d'ingrés a la Universitat.

Per a més informació

Calendari i horari

D'octubre a juny. Dimarts, dimecres i dijous de 19:00 a 21:00.

Calendari acadèmic

Organitzat amb el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Professionalització

El màster universitari en Auditoria Sostenible ofereix la formació necessària per poder auditar els informes sobre sostenibilitat que presenten les entitats davant dels seus “stakeholders”. El màster capacita professionalment per desenvolupar activitats de verificació en empreses i societats de consultoria i auditoria en sostenibilitat.

2. Professorat

Equip docent format per experts acreditats amb molta experiència professional en auditoria i amb una visió global i actual de la realitat empresarial.

3. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

4. Recursos d'informació i espais

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l'estudi i a la recerca amb l'objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Té uns horaris d'obertura molt amplis, fins i tot els caps de setmana, i els millors equipaments informàtics.

A més, la UAO CEU posa a l'abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i dels alumnes i exalumnes de la Universitat.

Les classes s'imparteixen a la Universitat Abat Oliba CEU i al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 

 

Pla d'estudis

Postgrau Verificació Mediambiental ECTS
Treball Final de Postgrau -TFP- en Verificació Mediambiental 20 ETCS
Postgrau Verificació Social ECTS
Treball Final de Postgrau -TFP- en Verificació Social 20 ETCS
Postgrau Verificació Governança ECTS
Treball Final de Postgrau -TFP- en Verificació Governança 20 ETCS
Treball Final de Màster -TFM-
L'alumne que s'inscrigui al màster complet farà un Treball Final de Màster que englobi la Verificació Mediambiental, Social i de Governança

Professorat 

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Les classes del màster universitari en Auditoria Sostenible són impartides per experts i professionals que tenen una experiència docent o professional contrastada, i han estat escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de l'auditoria i comptabilitat.

Direcció del màster

Ramon M. Soldevila de Monteys. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Auditor-censor jurat de comptes. Professor titular de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la Universitat Abat Oliba CEU. Veure CV.

[email protected] 

Jordi Martí Pidelaserra. Doctor i professor del Departament d'Empresa de la UB. Responsable d'ESG Rating.

[email protected]

 

Claustre de professors

 • Noelia Acosta Sánchez. Diplomatura en Ciències Empresarials. Auditora-censora jurada de comptes. Sòcia de la firma d'auditoria AUDIAXIS AUDITORES, S.L.P. 
 • Ferran Álvarez Botey. Soci de Sostenibilitat i Canvi Climàtic – PwC
 • Maria Àngels Calvo. Catedràtica emèrita UAB. Especialista en One Health
 • Josep Maria Caselles. Soci d’Invenies S.L. Especialista en ESG Rating
 • Sandra Costa Agustí. Mànager en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i RSC, KPMG
 • Marga de Rosselló Carril. Sòcia de Sostenibilitat i Canvi Climàtic – PwC
 • Almudena Fernández Bombín. Senior Manager Deloitte
 • Cecilia Kindelán Amorrich. Academia Numérica R.A.E.D. Dra. en Comunicació Estratègica
 • Guillem Martí Masana. Doctor en Ciències Econòmiques per la UAO CEU. Expert consultor en Sostenibilitat
 • Mateu Puigvert Romia. Professor UNED. Consultor en Responsabilitat Social
 • Patricia Reverter Guillot. Sòcia Audit ESG Assurance a KPMG
 • Natalia Sánchez Sumelzo. Senior Manager en Sostenibilitat i Canvi Climàtic, KPMG
 • Joaquin Solana Oliver. Doctor per la Universitat Abat Oliba CEU. Economista expert en informes de sostenibilitat
 • Daniel Vázquez Albert. Catedràtic de Dret Mercantil UB
 • Isabel Vidal Martínez. Catedràtica Escola Universitat Departament Economia UB

Sortides

SORTIDES PROFESSIONALS

L'auditoria en sostenibilitat condueix a una professió regulada per l'Instituto de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

La formació del màster permetrà acreditar-se davant de les autoritats supervisores com a auditor en sostenibilitat.

Les empreses auditores necessiten professionals amb aquest perfil.

Les empreses consultores necessiten professionals amb aquest perfil.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

6.915 €*

*Preu vigent per al curs 2024-25

Les quotes d'honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d'ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l'única prestació correlativa al pagament d'aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l'estudiant consent i accepta que la docència, tutoria, pràctiques i proves d'avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L'obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades substitueix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no pugunin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l'inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l'estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l'interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s'hagin d'aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l'import restant es podrà efectuar de les maneres següents:

PAGAMENT ÚNIC

Durant el mes de desembre

ALTRES ACORDS DE FINANÇAMENT

Amb el Banco Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell. 

DESISTIMENT DE LA RESERVA

S'ha establert fins al 21 de juny com a període de desistiment de la reserva de plaça. D'aquesta manera, ja pots reservar plaça amb les màximes garanties.*
*Termini subjecte a canvis en el calendari oficial de matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

El màster està dirigit especialment a graduats o llicenciats en Ciències Econòmiques, graduats o llicenciats en Ciències Empresarials, graduats en Ciències Mediambientals, graduats en Ciències Socials, graduats en Enginyeria; graduats en Dret, graduats en Sociologia i altres graduats amb motivació per l'auditoria.

 

Els candidats al màster universitari en Auditoria Sostenible han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó). 

Graduats amb motivació per l'auditoria

Llicenciats que necessiten reorientació professional

 

OBJECTIUS

El programa té com a finalitat que l'alumne obtingui una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'activitat professional especialitzada en auditoria de comptes, segons el que preveu el RD 861/2010. El disseny del programa formatiu és el resultat global de conjugar amb coherència diversos elements, complementaris i irrenunciables, concebuts específicament perquè els estudiants assoleixin els objectius/competències, és a dir, el conjunt de coneixements (saber), habilitats (saber fer específic) i actituds (saber fer comú o saber estar), i la capacitat per mobilitzar i integrar-ho tot per tal de dur a terme adequadament les seves funcions i activitats.

Objectius generals

L'objectiu general d'aquest màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat és oferir a l'alumne un coneixement de les diverses àrees, matèries i tasques que conflueixen en l'àmbit de l'auditoria per facilitar la seva activitat professional. Aquest objectiu és coherent amb els de la Universitat Abat Oliba CEU, ja que vol reforçar unes competències específiques, en l'àmbit comptable i especialment en el que es concreta en l'auditoria de comptes.

L'orientació professional del màster és consubstancial amb el seu caràcter crític i participatiu, propi de l'àmbit de les decisions en les empreses i de l'obligatorietat i conveniència de les empreses d'auditar-se, però també amb les principis de la Universitat, ja que aspira a promoure el lideratge en la presa de decisions basant-se en coneixements profunds sobre la matèria comptable i el desenvolupament d'aptituds per identificar, diagnosticar i solucionar problemes a partir d'un esperit crític i de la capacitat de discernir que proporcionen els coneixements comptables per interpretar la informació en l'empresa.

En acabar el màster, l'estudiant haurà adquirit els coneixements i habilitats que la societat i les organitzacions requereixen del professional de la comptabilitat i l'auditoria, és a dir, tindrà una formació sòlida de les eines i pràctiques en l'àrea de l'auditoria.

Per assolir aquest objectiu, s'han dissenyat especialment els elements principals que formen el currículum del programa formatiu (és a dir, les seves matèries i activitats formatives, les metodologies docents i d'avaluació). Per últim, convé aclarir que l'orientació del títol del màster és clarament per a professionals.

 

Objectius específics

 • Comprendre amb prou profunditat la normativa comptable aplicable a l'empresa, nacional i internacional, sobretot en allò relacionat amb la interpretació i l'aplicació pràctica.
 • Conèixer l'operativa i protocol en la realització de l'auditoria de comptes. Desenvolupament i aplicació de la Llei d'auditoria.
 • Ser capaç d'emetre una opinió sobre l'estat financer i econòmic d'una empresa, basat principalment en la informació comptable.
 • Poder desenvolupar l'activitat de l'auditor fent un ús intensiu de tècniques quantitatives i informàtiques avançades que permetin prendre decisions complexes de manera òptima i informada.
 • Poder desenvolupar les habilitats necessàries que permetin afrontar la carrera professional en les àrees d'auditoria i comptabilitat.
 • Estar capacitat per fer front als nous reptes plantejats per la nova normativa referent a l'àmbit de l'auditoria i la regulació comptable, dins de l'entorn econòmic de cada moment en què es troba immersa l'entitat.
 • Arribar a ser un professional, emprenedor i reflexiu, sensible a la diversitat i conscient de la seva responsabilitat professional i personal cap a la societat i l'economia.