🎓 Avis legal | Universitat Abat Oliba CEU

Condiciones generales del uso de la Web. 2.- Sírvase leer atentamente estas condiciones antes de proceder a la lectura de la página web de la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA -CEU, en adelante ABAT OLIBA.
 

Avis Legal

 

1. INFORMACIÓ PRÈVIA

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (FUAO-CEU) informa que és titular del lloc web https://www.uaoceu.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 d'aquesta llei, la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, amb CIF G63095848 i domicili social a c/ Bellesguard, 30 08022 Barcelona, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número registral 1829. L'adreça de correu electrònic de contacte de l'entitat és: [email protected]

 

2. OBJECTE DEL WEB

Aquesta pàgina web té com a objecte donar a conèixer els serveis oferts per la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, així com la reserva d'un espai entre l'estudiant / pare o tutor i l'entitat per poder-ne utilitzar els recursos. Tots els espais del web estan habilitats per consultar-los i fer-ne ús i el seu contingut s'ajusta a les activitats pròpies del web en què navega.

L'usuari es fa responsable de llegir aquestes condicions d'ús i, si continua navegant pel web, les accepta i queda obligat a complir-les. Li recomanem que llegeixi detingudament els punts següents:

 

3. USUARI

3.1. Règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús de l'espai web, així com dels espais habilitats per interactuar entre l'usuari i l'entitat, amb els blogs i les xarxes socials (d'ara endavant lloc web) de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU confereix la condició d'usuari, per la qual cosa s'accepten, des de la navegació per tot el contingut del web de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, totes les condicions d'ús establertes aquí sense perjudici de l'aplicació de la normativa d'obligat compliment legal corresponent.

El lloc web de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L'ús de la informació, serveis i dades oferts per la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU sense que sigui contrari al que disposen aquestes condicions, la llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar la lesió dels drets de tercers o del funcionament del lloc web.

3.2. Obligacions de l'usuari

Els usuaris s'obliguen a utilitzar els continguts del lloc web de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

 • Reproduir, copiar, distribuir o permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es disposi de l'autorització del titular dels drets corresponents o que estigui legalment permès;
 • Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin comprendre els continguts;
 • Fer servir els continguts i, en particular, qualsevol informació obtinguda a través del lloc web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra mena de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web https://www.uaoceu.cat en qualsevol moment als usuaris el comportament dels quals no s'ajusti al que estableixen les condicions d'ús o qualsevol llei aplicable, o la navegació dels quals impliqui un risc per al lloc web o per als usuaris, o bé si ho estableix una ordre judicial.

Així mateix, perseguirà l'incompliment de les condicions anteriors i qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

4. ENTITAT

4.1. Règim de responsabilitats del web

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, dels seus serveis i continguts. Per això no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar per als usuaris. Tot això sense perjudici del que preveuen aquestes condicions d'ús.

4.2. Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts del lloc web

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic dels usuaris o als documents electrònics o fitxers que s'hi emmagatzemen.

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Per això, la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no respon de possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar per als usuaris, per les possibles deficiències tècniques, de les alteracions en el servei que es produeixin per errors de la xarxa elèctrica, de la xarxa de connexió de dades i/o del servidor.

5. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

5.1. Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora del lloc web

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per als usuaris a partir del contingut dels llocs web als quals hagin pogut accedir a través dels enllaços establerts al lloc web de la FUAO-CEU.

L'espai web posa o pot posar a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com enllaços, bàners o botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web que pertanyen o que gestionen tercers. La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca al lloc web té com a únic objectiu facilitar als usuaris la cerca i l'accés a la informació disponible a Internet. La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU declara que en cap cas no procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs web, així com tampoc no aprova, vigila ni fa propis els productes i serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra mena de material existent en aquests llocs enllaçats. Els usuaris, per tant, han d'extremar la prudència en la valoració i la utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol altra mena de material que hi hagi.

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure's a:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als llocs enllaçats.
 • La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast que disposa la condició general 9.2 respecte als continguts i els serveis prestats per tercers a través de la pàgina.
 • L'ús inadequat i contrari a la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic que l'usuari pugui fer als llocs enllaçats.

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que pogués derivar-se'n.

En conseqüència, la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pogués patir l'usuari per navegar per Internet.

 

6. MODIFICACIONS

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avisar prèviament, al lloc web, tant pel que fa als continguts com pel que fa a les condicions d'ús. Aquestes modificacions es podran fer a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran obligatòries durant el temps en què estiguin publicades al web fins que unes de posteriors no les modifiquin vàlidament.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l'informem que les seves dades es tractaran sota la responsabilitat de la FUAO-CEU amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud d'informació, així com de mantenir-lo informat d'iniciatives i esdeveniments que li puguin interessar en l'àmbit educatiu o que ens ajudin a entendre millor les seves necessitats formatives. Així mateix, li indiquem que està previst elaborar perfils a fi de conèixer els productes o serveis que més puguin encaixar amb vostè, així com la millor manera de comunicar-los-hi, segons les seves preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per la nostra fundació o entitats que hi estiguin vinculades (*).

La FUAO-CEU informa que els tractaments indicats estan legitimats en l'existència del consentiment prestat per part de les persones interessades o, en tot cas, dels seus representants legals.

De la mateixa manera, la FUAO-CEU l'informa que les dades es conservaran mentre duri el consentiment que ha prestat, excepte en casos en què estiguem obligats legalment a conservar-les.

La FUAO-CEU informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la FUAO-CEU es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

L'informem que està previst que la FUAO-CEU comuniqui les seves dades personals a fundacions, institucions i centres, dependents o vinculats amb el CEU (*), amb finalitats pròpies de gestió, i per poder-lo mantenir informat de les activitats i projectes que porten a terme. L'informem que no estan previstes les transferències internacionals de dades.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així

com la retirada del consentiment prestat per tractar-les, dirigint la seva petició a FUSP-CEU (adreça c/ Tutor, 35 de Madrid) o al correu electrònic [email protected].

En relació amb els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, que pot exercir davant la FUAO-CEU, d'acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els aspectes següents:

· Dret d'accés: és el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal, el tractament de les quals hagi portat a terme o porti a terme la FUAO-CEU, així com informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions que se n'han fet o previst.

· Dret de rectificació: és el dret de la persona afectada al fet que es modifiquin les dades que siguin inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en el cas de la informació que hi hagi sota el control de la FUAO-CEU (per exemple, eliminar comentaris publicats a la pàgina, o imatges o continguts web on hi hagi dades de caràcter personal de l'usuari).

 • Dret a la limitació de tractament: és el dret a limitar les finalitats del tractament previstes de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveuen el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de conservar-les, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre de la FUAO-CEU les dades personals que l'usuari li hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d'oposició: és el dret de l'usuari al fet que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se n'aturi el tractament per part de la FUAO-CEU.

Per poder exercir qualssevol dels drets descrits anteriorment, caldrà complir els requisits següents.

 • Presentar un escrit a l'adreça c/ Tutor, 35 (Madrid) o fer-ho a través del correu electrònic [email protected].
 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici ha de complir els requisits legals següents:
  • Nom, cognoms de la persona interessada i còpia del DNI. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, també caldrà identificar la persona representant pel mateix mitjà i amb el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI es podrà substituir sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici que se sol·licita o la informació a què es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer concret, només se li facilitarà la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, mai no se li podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i l'adreça a la qual ho ha d'enviar. Mai no se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efecte de notificacions.
  • Data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.

· La persona interessada ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

La FUAO-CEU ha nomenat un delegat de protecció de dades (DPD), que és l'encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades en els tractaments que efectua la nostra institució. Es pot posar en contacte amb el DPD per consultar dubtes, exercir els seus drets o transmetre-li suggeriments a través del correu electrònic [email protected].

La FUAO-CEU serà responsable del tractament de les dades introduïdes als formularis del lloc web i també serà qui haurà d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el risc que impliquin els tractaments que es duguin a terme en relació amb les dades recopilades, establertes a la normativa de protecció de dades, dirigides a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

*Institucions, centres dependents i fundacions CEU: la Fundació Universitària San Pablo-CEU, la Fundació San Pablo Andalucía, la Fundació San Pablo Castilla y León, la Fundació San Pablo Sanchinarro, la Fundació Abat Oliba, la Fundació San Pablo per a Ajuda a l'Estudi, el Col·legi Major Universitari de San Pablo, la Fundació Cultural Ángel Herrera Oria i l'Associació Catòlica de Propagandistes.

 

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que s'hi contenen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al funcionament, l'accés i l'ús, etc.), titularitat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU. Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, ja que se'ls apliquen tant la normativa espanyola i comunitària sobre aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queda expressament prohibit reproduir, distribuir i comunicar públicament (inclosa la modalitat de posar a disposició), la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport o a través de qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU. Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU.

 

9. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU es reserva, també, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per haver utilitzat indegudament el seu lloc web i els seus continguts, o per haver incomplert aquestes condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. Si sorgís qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i l'aplicació d'aquestes condicions d'ús, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de Barcelona capital.