🎓 Avis legal | Universitat Abat Oliba CEU
 

Avis Legal

 

Condicions d’ús de la web:

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per mitjà del qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (en endavant, “FUAO CEU”) amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud d’informació, així com de mantenir-vos informats sobre les iniciatives i els esdeveniments que puguin ser del vostre interès en l’àmbit educatiu o que ens ajudin a entendre millor les vostres necessitats formatives. De la mateixa manera, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils a fi de conèixer els productes o els serveis que més us puguin encaixar i que siguin oferts per la nostra fundació o per entitats vinculades a ella (*), i d’entendre la millor forma de comunicar-vos-els segons les vostres preferències o els hàbits mostrats.


FUAO CEU us informa que els tractaments indicats es troben legitimats pel consentiment de les persones interessades o, si escau, de qui les representi legalment. 


De la mateixa manera, FUAO CEU us informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment que hàgiu prestat, excepte en aquells casos en què tinguem l’obligació legal de conservar-les.
FUAO CEU us informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per aquest motiu, FUAO CEU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades siguin suprimides o rectificades sense dilació quan siguin inexactes.
Us informem que està prevista la comunicació de les vostres dades personals per part de FUAO CEU a fundacions, institucions i centres que depenguin de CEU o hi estiguin vinculats (*) amb finalitats pròpies de gestió, així com per poder mantenir-vos informats de les activitats i els projectes que duen a terme. Us informem que no està prevista la realització de transferències internacionals de dades.


D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’autoritat de control competent a fi de presentar la reclamació que considereu oportuna. També podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com el dret a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades. Per a això caldrà adreçar la petició a la FUAO CEU, c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic següent: lopd@uao.es.   


En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades que podeu exercitar davant de FUAO CEU d’acord amb el capítol III del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), cal que tingueu en compte aquests aspectes:

 • Dret d’accés: és el dret de la persona usuària a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal, el tractament de les quals l’hagi dut a terme o l’estigui duent a terme FUAO CEU, així com a obtenir la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: és el dret de la persona afectada a modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes. Només podrà exercir-se aquest dret en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de FUAO CEU (per exemple, l’eliminació de comentaris publicats en la pròpia pàgina o d’imatges o continguts web en què constin dades de caràcter personal de la persona usuària).

 

 • Dret a la limitació de tractament: és el dret a limitar les finalitats del tractament previstes de manera original per la persona responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de la persona usuària, excepte en allò que estableixen el propi RGPD o altres lleis aplicables que determinen l’obligatorietat de la conservació d’aquestes dades dins el termini i en la forma escaient.

 

 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre de FUAO CEU les dades personals que la persona usuària li hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a una altra persona responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret de la persona usuària a requerir que FUAO CEU no dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que aturi el tractament d’aquestes dades.

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, caldrà complir amb els següents requisits.

 • Presentació d’un escrit a l’adreça postal següent: c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o bé a través del correu electrònic següent: lopd@uao.es.
 • Compliment dels requisits legals següents per part de l’escrit remès per la persona titular de les dades, en relació amb les quals vol exercir els seus drets:
  • Nom i cognoms de la persona interessada i còpia del DNI. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, també caldrà la identificació, a través del mateix mitjà, de la persona que representa la persona interessada, així com el document acreditatiu d’aquesta representació. La fotocòpia del DNI pot ser substituïda per qualsevol altre mitjà a fi d’acreditar-ne la identitat, sempre que aquest mitjà sigui vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (exercici de drets que se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si la persona interessada no fa referència a cap fitxer concret, se li facilitarà tota la informació relativa a les seves dades de caràcter personal que es tingui. Si, en canvi, sol·licita informació d’un fitxer concret, només se li facilitarà la informació inclosa en aquest fitxer. Mai es facilitarà informació relativa a terceres persones. Si la persona interessada sol·licita la informació per telèfon, se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà sobre la manera com ha de fer-ho i l’adreça a la qual ha d’enviar la petició. Mai es proporcionarà informació per telèfon.
  • Domicili als efectes de notificacions.
  • Data i signatura de la persona sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició formulada.
 • Utilització de qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

FUAO CEU ha nomenat una persona delegada de Protecció de Dades (en endavant, “DPD”), que s’encarregarà de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades en els tractaments efectuats per la nostra institució. Podeu posar-vos en contacte amb el DPD a fi de consultar-li dubtes, exercir els vostres drets o transmetre-li els vostres suggeriments a través de l’adreça de correu electrònic següent: dpd@ceu.es.
FUAO CEU serà responsable del tractament de les dades introduïdes als formularis inclosos al web www.uaoceu.es. També haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el risc que impliquin els tractaments que es duguin a terme en relació amb les dades obtingudes, que es troben establertes a la normativa de protecció de dades i que s’adrecen a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.


*Institucions, centres dependents i fundacions CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i l’Asociación Católica de Propagandistas.