Plan estratégico 2018-2022

La UAO CEU fomenta en sus estudiantes un compromiso ético con la sociedad y con cada uno de sus ciudadanos, especialmente con las personas desvalidas o más desfavorecidas, pues entiende “la Universidad como lugar de formación de la solidaridad”

girl
Portal de transparència

Missió

Al preàmbul de les normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU publicades al número 266 del BOE, del 4 de novembre de 2011, es defineix aquesta institució de la manera següent:

"La Universitat Abat Oliba CEU és una universitat privada sense ànim de lucre, promoguda per la Fundació Universitària San Pablo - CEU, iniciativa de l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP).

Adopta la personalitat jurídica de la fundació, amb el nom de Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, que es va constituir el 23 de novembre de 2002 i es va inscriure al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya el 23 de juny de 2003.

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució acadèmica reconeguda per la Llei 20/2003, de 4 de juliol, del Parlament de Catalunya, emparada per l'article 27.6 de la Constitució espanyola i l'article 172.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el marc de l'article 101 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Universitat Abat Oliba CEU neix del Centre d'Estudis Universitaris (CEU), obra de l'Associació Catòlica de Propagandistes, erigit a la llum del pensament del pare Ayala sobre la formació de persones dotades de l'esperit sobrenatural i un ideal moral, al servei del bé comú, sota l'impuls decisiu del servent de Déu Ángel Herrera Oria."

 

Definició de la missió

Inspirada en la tradició intel·lectual catòlica, la Universitat Abat Oliba CEU forma els estudiants perquè siguin persones moralment responsables que pensin críticament, actuïn de manera sàvia i, amb competència professional, puguin desenvolupar les seves capacitats al servei de la societat promovent el bé comú.

La missió de la Universitat Abat Oliba CEU es concreta en la formació integral de l'estudiant basada en l'excel·lència. Aquest objectiu es porta a terme a través de la docència i la investigació, amb un compromís ètic fonamentat en l'humanisme cristià, de manera que es permet a l'estudiant tenir coneixement de la societat i inserir-se en el món laboral. 

Per poder complir la missió, la Universitat Abat Oliba CEU projecta la seva tasca sobre els eixos següents:

En primer lloc, l'atenció personalitzada de l'alumne en el seu procés formatiu. Al nostre projecte educatiu, la clau de la formació integral és generar una relació acadèmica i humana entre els professors i els estudiants. Aquesta relació personal desenvolupa objectius d'aprenentatge específics i requereix determinades actituds per les dues bandes. Els professors adopten una actitud de veritable afecte pels alumnes, els motiven en la seva relació amb el coneixement, n'afavoreixen el desenvolupament d'habilitats intel·lectuals, i també en fomenten un creixement en virtuts personals. Per projectar-se com a persona i com a professional, en els estudiants són necessaris el desig d'aprendre, la curiositat i una ambició intel·lectual sana. Aquestes qualitats, que fomenten l'esperit crític i la superació personal, estan basades en el reconeixement de l'autoritat científica i humana del professor o professora. 

En conseqüència, a més de la tasca docent, el model educatiu de la UAO CEU inclou un programa de tutories acadèmiques i programes de mentoria. Aquest eix fonamental queda legitimat àmpliament per l'alt grau de satisfacció dels nostres alumnes, tal com es reflecteix a les enquestes de valoració del grau de satisfacció que se'ls fan. 

El segon eix principal en què se sustenta la nostra missió és la inserció laboral i el desenvolupament professional dels alumnes al mercat laboral. Aquest objectiu es porta a terme com a conseqüència de la formació integral basada en l'adquisició de les competències i habilitats que permeten que els nostres alumnes titulats encaixin en la demanda de perfil professional de la seva àrea d'especialització. 

Aquest segon aspecte queda reforçat per l'alt grau d'ocupabilitat dels nostres titulats. De la mateixa manera, ho confirmen els estudis d'ocupabilitat fets per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que, al seu últim estudi sobre la inserció de les persones titulades en el món laboral, ens col·loca per sobre de la mitjana de les universitats catalanes.

Finalment, per poder complir la missió, es proposen als estudiants programes dirigits a despertar-los la vocació al servei dels altres i se'ls ofereixen les eines necessàries per a tal fi. Així, s'ofereix formació en lideratge, s'afavoreix i es facilita la participació en tasques de voluntariat i atenció als més necessitats, es convoquen premis específics per a treballs de final de grau amb contingut social, etc. 

Fins i tot quan és difícil mesurar l'èxit d'aquest eix de la missió de la UAO CEU podem dir amb satisfacció que els nostres titulats destaquen per la seva vocació de servei públic, fet que es mostra en una àmplia i plural participació en activitats polítiques (en el cicle electoral passat, alumni UAO van ser escollits representants en candidatures locals, autonòmiques, nacionals i europees de cinc formacions polítiques), en la participació activa dels nostres exalumnes en entitats de la societat civil o, per exemple, en una taxa de preparació d'oposicions superior a la mitjana dels titulats universitaris catalans.


Ideari

L'activitat educativa i investigadora de la Universitat Abat Oliba CEU se sosté sobre un concepte de raó obert a la transcendència, en què es conjuguen existencialment la recerca i la comunicació de la veritat, i la certesa de conèixer la font de la veritat. Aquest diàleg entre fe i raó orientarà l'activitat acadèmica en tots els nivells, respectant sempre la naturalesa pròpia de cada disciplina. 

Forma part del compromís de tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU el respecte viscut en el marc d'un esperit de llibertat i responsabilitat lligat a la naturalesa, missió i finalitats pròpies de l'ideari fundacional de la institució.


Principis

Els principis que inspiren la nostra missió estan regulats a la NOF de la Universitat Abat Oliba CEU (GOV/138/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5984 –  de 14 d'octubre de 2011), aquests principis són:

"En coherència amb la seva inspiració fundacional, la Universitat Abat Oliba CEU orienta la seva missió i la seva tasca basant-se en els principis següents:

La creació d'una comunitat universitària en concordança amb la consagració comuna de la veritat, amb la visió de la dignitat de la persona humana i del missatge de Crist, que dona a la Universitat el seu caràcter distintiu.

L'acostament entre professors i alumnes, que busca afavorir els vincles personals del magisteri, espai natural del desenvolupament de la intel·ligència dels homes i la seva llibertat.

L'excel·lència en la docència en tots els nivells universitaris i en totes les disciplines.

El compromís amb la investigació, d'acord amb els mètodes propis de cada disciplina.

L'estudi de la veritat de les coses es guiarà per la investigació de la integració del saber, pel diàleg entre la fe i la raó, per una preocupació específica per les implicacions modals dels mètodes i dels resultats de la investigació científica i tècnica, i pel reconeixement del paper sapiencial insubstituïble que correspon a la teologia catòlica.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix la seva contribució a tota la societat i posa a disposició dels que no tenen prou mitjans econòmics una política eficaç i generosa de beques i ajuts a l'estudi que, amb criteris de mèrit i capacitat, col·laboren en la consecució de les seves finalitats pròpies. En el desenvolupament d'aquesta política es pararà una atenció especial a les situacions de dependència i discapacitat dels que en sol·licitin."

 

Personal

INFORMACIÓ GENERAL

Es publica el nombre de personal de la Universitat Abat Oliba CEU.

Informació general sobre el personal contractat per la Universitat, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) el curs 2018-2019

 

2018-2019

Personal

Dones

Homes

Total

PDI permanent

27

34

61

PDI associat  (grau)

65

103

168

Total professorat PDI

92

137

229

PAS

32

26

58

Total

124

163

287

   

En percentatges

56,79 %

43,21 %

 

 

Informació general sobre el personal d’administració i serveis per categoria i sexe

Categoria PAS

Homes

Dones

Total

Analista

1

0

1

Conserge

1

0

1

Auxiliar administratiu

0

2

2

Ajudant de biblioteca

0

3

3

Bibliotecari

0

1

1

Enc. Ser. Gr.

1

0

1

Of. 1a adm.

4

16

20

Of. 1a Ofic.

1

0

1

Of. 2a adm.

1

1

2

Operador

1

0

1

Titular grau mitjà

2

2

4

Titular grau superior

7

6

13

Tècnic espec.

5

0

5

Tècnic de TIC

2

1

3

TOTAL

26

32

58

 

En percentatges

44,83 %

55,17 %

20,21 %

 

Informació del personal d’administració i serveis (PAS) estranger

 

Homes

Dones

Total

PAS estranger 

1

3

4

En percentatges

3,85 %

9,38 %

6,90 %

 

Informació general del personal de docència i investigació permanent per categoria i sexe

Categoria PDI

Homes

Dones

Total

Catedràtic

1

0

1

Titular

11

4

15

Professor adjunt 

6

10

16

Professor col·laborador doctor

8

9

17

Professor col·laborador llicenciat

6

2

8

Beca d'investigació

2

2

4

TOTAL

34

27

61

 

En percentatges

55,74 %

44,26 %

21,25 %

 

Informació general del personal de docència i investigació (PDI) permanent estranger

 

Homes

Dones

Total

PDI estranger

5

2

7

En percentatges

14,71 %

7,41 %

11,48 %

 

Informació general del personal de docència i investigació professional associat per categoria i sexe

 

Homes

Dones

Total

Doctors

40

33

73

Llicenciats

63

32

95

TOTAL

103

65

168

 

En percentatges

61,31 %

38,69 %

58,54 %

 

Informació general del personal de docència i investigació associat estranger

 

Home

Dona

Total

Estrangers PDI associats

5

3

8

En percentatges

4,85 %

4,62 %

4,76 %

 

BANDES SALARIALS

Es publiquen les bandes salarials d’acord amb el XIII conveni col·lectiu per als centres d’educació universitària i investigació, resolució de 19 de setembre de 2012. Taules del 2015 que són aplicables.

El CEU, com a institució compromesa amb la societat, considera fonamental l’aplicació de criteris de transparència i bon govern en la seva gestió diària i en els centres que en depenen. Tots dos es consideren valors essencials per al desenvolupament correcte de l’activitat tant en institucions públiques com privades.

L’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, suposa un avenç en la regulació normativa d’aquesta matèria.

La Universitat Abat Oliba CEU vol mostrar el seu compromís amb la transparència i el bon govern. Per tant, publica de manera periòdica i actualitzada, no només la informació a què està obligada legalment, sinó aquella altra d’interès relacionada amb els valors que guien l'objectiu de ser una entitat innovadora, transparent, oberta i compromesa amb la societat en què actua.

A escala operativa, el Procés General de Contratació del CEU defineix criteris, pautes i responsables en els processos de selecció, i afecta tots els centres i col·lectius. Aquest procés s’estructura en els punts següents:

 • determinació de la necessitat
 • descripció de la vacant i definició de criteris d’avaluació
 • divulgació de l’oferta de treball internament i externament
 • avaluació
 • decisió de selecció
 • incorporació i acollida del nou treballador

Govern

COMPOSICIÓ DE GOVERN

ESTATUTS

Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU recollides en l’Acord de GOV 138/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven les Normes d’Organització i Funcionament de la UAO CEU.

REUNIONS DEL CONSELL DE GOVERN

Els seus acords, en l’àmbit de la seva competència, seran vinculants per a qualsevol altre òrgan unipersonal o col·legiat de rang jeràrquic inferior.

DIA

HORA

LLOC

16/09/2020

10:00

Sala de rectorat

25/09/2020

10:00

Sala de rectorat

23/10/2020

10:00

Sala de rectorat

20/11/2020

10:00

Sala de rectorat

18/12/2020

10:00

Sala de rectorat

23/01/2020

10:00

Sala de rectorat

19/02/2020

10:00

Sala de rectorat

25/03/2020

10:00

Sala de rectorat

22/04/2020

10:00

Sala de rectorat

20/05/2020

10:00

Sala de rectorat

25/06/2020

10:00

Sala de rectorat

22/07/2020

10:00

Sala de rectorat

Demanda i oferta acadèmica

TITULACIONS

Es pot consultar tota la informació de l’oferta de títols reglats al nostre web.

DEMANDA

La informació d’aquest portal de transparència, responsabilitat social i bon govern de la Universitat Abat Oliba CEU està en evolució i millora constant. Aquesta informació està recollida a "Avaluació i seguiment", dins l’apartat d’"Indicadors de seguiment". Les xifres relatives a les dades acadèmiques més rellevants de la Universitat es van actualitzant periòdicament, a mesura que són recopilades pel Sistema de Garantia Intern de Qualitat.

Trobareu la informació de graus i màsters universitaris de la UAO CEU desglossada per departaments, en matèria de nombre total i evolució de sol·licituds de matrícula (demanda), nombre i evolució d’estudiants matriculats i rendiment acadèmic de les diverses titulacions.

EVOLUCIÓ

En aquest enllaç es publica l’evolució de la demanda de cada titulació.

Claustre

PERFIL

La Universitat publica el perfil dels seus professors per departament o àrea acadèmica amb el nom, categoria de dedicació, distincions i un currículum vitae breu. Aquesta informació està publicada a l'enllaç següent del web.

PROFESSORS

Informació general sobre el personal contractat per la Universitat, personal docent i investigador (PDI).

 

Dones

Homes

Total

PDI permanent (laboral)

27

34

61

PDI associat (grau)

65

103

168

Total professorat PDI

92

137

229

 

Informació general del personal de docència i investigació permanent estranger 2018-2019

 

Dones 

Homes

Total

PDI estranger

2

5

7

En percentatges

7,41 %

14,71 %

11,48 %

 

Informació general del personal de docència i investigació associat estranger 2018-2019

 

Dones 

Homes

Total

PDI estranger

3

5

8

En percentatges

4,62 %

4,85 %

4,76 %

Alumnes

MATRICULACIONS

CANALS DE COMUNICACIÓ

Òrgans de representació dels estudiants

 • Consell d'Estudiants

El Consell d’Estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU és l’òrgan de màxima representació dels estudiants. La seva missió és ajudar en la millora de la qualitat dels estudis i serveis de la UAO CEU, així com vetllar pels seus drets i deures. Representa els estudiants de la UAO CEU a la Xarxa Vives d’Universitats i al Consell Interuniversitari de Catalunya.

Els delegats generals de la Universitat Abat Oliba CEU escollits per votació per part de tots els delegats i subdelegats de la Universitat són:

 • Alba Batlles Fernández, Presidenta del Consell d’Estudiants. És subdelegada de quart curs del Grau de Dret.
 • Pablo Goded Roldàn, Vicepresident Primer del Consell d’Estudiants És subdelegat de primer curs del Grau de Dret, grup-A.
 • Júlia Olagorta Villalonga, Vicepresidenta Primera del Consell d’Estudiants. Es delegada de tercer curso del Grau d’Educació Primària.

Web del Consell d'Estudiants

 

Servei per a la participació i ajut a l’estudiant

 • Servei d'Atenció a l'Estudiant

El Servei d’Atenció a l’Estudiant té com a objectiu informar, orientar i assessorar l’estudiant en tots els àmbits de la vida universitària. La seva finalitat fonamental és resoldre, en la mesura de les seves possibilitats, totes les qüestions que li sorgeixin, i buscar la millor solució o alternativa a cada cas.

Des del Servei d’Atenció a l’Estudiant es gestiona la participació en activitats culturals i lúdiques de la Universitat: coral universitària, teatre, taller de comunicació, Societat de Debat i Club d’Emprenedors. També coordina el Consell d’Estudiants.

Web del Servei d'Atenció a l'Estudiant

 

Servei d’Orientació Psicològica i Atenció a la Discapacitat (SOPAD)

El Servei d’Orientació Psicològica és un servei de suport per a alumnes, tutors i professorat, i les seves funcions principals són:

Orientació acadèmica i personal als estudiants

 • atenció a les dificultats d’aprenentatge, rendiment acadèmic i metodologia d’estudi
 • assessorament psicològic en problemes d’índole personal
 • atenció a les dificultats d’adaptació dels estudiants de nou ingrés
 • assessorament als estudiants amb necessitats educatives especials, orientació sobre les adaptacions curriculars que poden sol·licitar en funció del seu diagnòstic i grau de dificultat

Suport a l’acció tutorial i al professorat

 • col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudiants en la formació de professors tutors
 • orientació als tutors en l’assessorament personal i acadèmic dels seus alumnes
 • orientació al professorat en l’assessorament acadèmic dels seus alumnes

Atenció a la discapacitat

La UAO CEU atén la igualtat d’oportunitats i afavoreix la inclusió a la comunitat universitària dels estudiants amb algun tipus de discapacitat, oferint-los una atenció personalitzada a les seves necessitats.

Serveis

 • Assessorament individualitzat. Amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques de l’estudiant, s’estableixen les ajudes i el suport material necessari. L’assessorament es dirigeix no només a l’alumne o alumna, sinó també a professors i companys. L’assessorament s’oferirà a través del Servei d’Orientació Psicològica.
 • Sensibilització. Pretén ajudar la comunitat universitària a adoptar una actitud positiva, solidària i humana entorn a la discapacitat.
 • Beques. La Universitat Abat Oliba CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dona suport a les persones amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

Web SOPAD

 

Servei d’Esports

Membre de l’Associació de Clubs Esportius Universitaris de Catalunya i fundat el 1985, el Servei d’Esports coordina l’oferta i pràctica esportiva de la Universitat Abat Oliba CEU.

Aquest servei participa en els campionats universitaris, coordina els tornejos socials de futbol sala i pàdel i organitza desplaçaments cada any per competir amb altres universitats d’Espanya o de l’estranger. La Universitat Abat Oliba CEU té acords amb gimnasos per facilitar la pràctica regular de l’esport.

Des del Servei d’Esports es gestiona el programa Universitat Saludable. El desembre de 2010, la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) i el Ministeri de Sanitat, Política i Igualtat van aprovar aquest projecte i en van nomenar la Universitat membre de ple dret.

D’aquesta manera, la UAO CEU es va convertir en la primera universitat privada catalana i espanyola a acreditar-se com a universitat saludable.

Web del Servei d'Esports

 

Servei de Pràctiques i Ocupació

El Servei de Pràctiques i Ocupació és responsable de l’orientació professional i facilita la inserció laboral dels estudiants i dels alumnes acabats de graduar. Gestiona tant una borsa de treball d’àmbit nacional (amb més de 2.300 empreses associades) com un International Careers, amb ofertes de pràctiques i primera feina en més de 76 països. Depèn funcionalment del Vicerectorat d’Estudiants.

Els 28 anys d’experiència i d’inserció en la societat civil catalana faciliten una de les funcions més valorades i exigides per part dels alumnes: la incorporació adequada al món professional.

La transició de l’aula al món laboral no és una cosa que s’improvisi. A més de la preparació bàsica de l’estudiant, i de la importància que es dona a la formació de la persona com a individu capaç de treballar en equip i de reaccionar amb el canvi de l’entorn, l’alumne o alumna va agafant contacte amb la realitat professional durant tota la carrera.

Per això, aquest servei coordina les funcions següents:

 • pràctiques externes durant la carrera
 • orientació professional

Amb aquest coneixement, l’estudiant podrà enfocar millor la recerca de la seva primera feina, i així encaminar la seva carrera professional amb més encert.

Web del Servei de Pràctiques i Ocupació

 

Defensor Universitari

El Defensor Universitari, persona designada pel Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU, té encomanades les funcions de defensa i protecció dels drets, deures i interessos legítims dels membres de la comunitat universitària, de manera que la seva finalitat fonamental és contribuir en la millora de la qualitat i el bon funcionament de la Universitat.

Procediment per presentar la queixa: qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU podrà dirigir-se al Defensor Universitari a títol individual o col·lectiu en defensa motivada d’un interès legítim. Totes les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria firmades per la persona o persones interessades, mitjançant un escrit motivat en què constin les dades personals, així com el domicili a efectes de notificació.

Web del Defensor Universitari

 

Acció tutorial

El règim de tutories és un dels instruments que contribueixen amb més eficàcia a la formació acadèmica i humana dels alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU.

La tutoria s’ha d’entendre com un dret i, a la vegada, com un deure per als alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU. S’ha de concebre com una exigència de la personalització del procés formatiu de l’estudiant i com un servei educatiu que se li ofereix per obtenir el millor rendiment de les seves possibilitats personals.

La finalitat és que l’alumnat rebi la informació i orientació necessàries per facilitar-ne la integració a la Universitat, el procés d’aprenentatge i el pas al món professional.

L’objectiu mateix de l’acció tutorial consisteix a assessorar l’estudiant en tot el que pugui contribuir a millorar-ne el rendiment acadèmic, a facilitar-ne la participació en la vida universitària i la formació humana, cultural i espiritual.

Les funcions principals de la tutoria són:

 • Assessorar acadèmicament.
 • Potenciar i acompanyar els estudiants en els seus treballs d’estudi i investigació.
 • Ajudar-los a obtenir el millor rendiment de les seves capacitats cognitives i morals.
 • Estimular l’afany de perfeccionament, l’amor a la veritat i el sentit de la responsabilitat.
 • Ensenyar-los a treballar i a pensar per si mateixos, i escoltar amb respecte els suggeriments de persones més experimentades.
 • Ajudar-los a descobrir les arrels de les seves dificultats i buscar els mitjans adequats per superar-les.

Tots els alumnes tindran assignat un tutor o tutora el primer mes d’inici dels estudis i serà vigent durant tot el transcurs dels estudis de grau.

La tutoria s’exerceix mitjançant entrevistes programades o ocasionals. Durant el primer curs hi ha, com a mínim, cinc entrevistes programades. Durant els cursos següents, la tutoria s’exerceix d’una manera més lliure i, per tant, no hi ha un nombre determinat d’entrevistes programades.

La responsable del pla d’acció tutorial és la vicerectora d’Estudiants i Qualitat, la Dra. M. Teresa Signes, que presideix la Comissió d’Acció Tutorial, encarregada de l’aplicació i supervisió del pla d’acció tutorial.

Web d'Acció Tutorial.

 

Canals de comunicació amb la comunitat

 

BEQUES I AJUTS

BEQUES I AJUTS ALS ESTUDIS DE GRAU
BEQUES I AJUTS ALS ESTUDIS DE POSTGRAU

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un programa d’ajuts a l’estudi a l’alumnat de màsters oficials i programes d’especialització (PAEM), basat en descomptes i ajuts públics i privats.

Aquest programa constitueixa un ajuda per fer front al cost dels estudis de màster i cursos d’especialització. Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 50 % de l’import total del programa i s’atorguen en funció de l’expedient acadèmic de l’alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal de l’estudiant.

L’alumnat del màster i curs d’especialització pot tramitar la sol·licitud durant el període ordinari d’inscripció als programes i un cop hagi abonat la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats pel Servei d’Admissions.

Els ajuts propis dels PAEM no són acumulables entre si ni es poden aplicar sobre la gestió de l’expedient acadèmic.

La compatibilitat de sol·licituds d’ajuts propis del PAEM estarà d’acord amb el contingut de la legislació vigent del govern d’Espanya en matèria de beques.

Totes les sol·licituds es tramiten al Servei de Gestió Acadèmica.

AJUTS A LA DISCAPACITAT

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix a tots els seus alumnes la possibilitat de sol·licitar ajuts a l’estudi en funció de les seves circumstàncies personals, econòmiques i mèrits acadèmics mitjançant el Programa d’Ajuts a l’Estudi.

La UAO CEU, com a membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, dona suport a les persones amb discapacitat a través del projecte Unidiscat (Universitat i Discapacitat a Catalunya). Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat de la Universitat.

Si en desitgeu més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Ajuts a l’Estudi per telèfon (al 93 254 09 00) o bé a través del correu electrònic ajutsalestudi@uao.es.

Tipus d'ajuts a la discapacitat

AJUTS A L’ALLOTJAMENT

Atenció personalitzada per a tots els estudiants que necessiten allotjament.

Poden assessorar-se al Servei d’Informació per saber quina residència s'adapta millor a les seves necessitats.

Els alumnes de nou ingrés a la Universitat Abat Oliba CEU poden tramitar la sol·licitud d’ajuts a l’allotjament durant els terminis fixats al calendari d’admissions.

En el cas dels professors, estudiants de curta estada, estudiants de cursos d’estiu, alumnes estrangers o alumnes de cursos avançats, podeu sol·licitar informació sobre la nostra selecció d’allotjament alternatiu, que inclou hotels, pisos compartits o habitatges particulars en règim tutelat.

Tipus d’ajut a l’allotjament

 

Documentació general

 
AJUTS A ESPORTISTES D'ALT RENDIMENT

La UAO CEU, conscient de las dificultats que implica compatibilitzar les activitats esportives amb els estudis universitaris per als esportistes d’alt rendiment, ha elaborat un programa d’acompanyament i d’ajuts a esportistes universitaris d’alt rendiment.

L’objectiu principal d’aquest programa és aconseguir que el rendiment acadèmic d’aquests estudiants esportistes no es vegi afectat negativament per la pràctica esportiva. En són destinataris els estudiants de grau, de postgrau, de màster, de programes de doctorat i els estudiants internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU.

Més informació del programa

 

Informació econòmica

ESTATS FINANCERS

Informació al pdf. següent.

AUDITORIA

Informació al pdf. següent.

DESGLOSSAMENT D'INGRESSOS

.

DESGLOSSAMENT DE DESPESES

Resultats

INVESTIGACIÓ

La informació dels resultats de la tasca investigadora s’estructura a partir del Vicerectorat d'Investigació i de les unitats que coordina. Més informació.

ACADÈMICS

Tota la informació de les dades acadèmiques es pot consultar a l'enllaç següent.

SATISFACCIÓ DELS ALUMNES

Enquesta de satisfacció alumnes de grau amb el programa formatiu

L’enquesta de satisfacció recull anualment la valoració que fan els alumnes de 2n i 4t curs de grau respecte al Programa Formatiu que fan als seus estudis.

A continuació, es mostra la comparativa entre els resultats recollits durant el curs acadèmic 2016-2017 i el curs 2017-2018:

2016/2017
Escala 1 A 10
Mitjana de satisfacció de l’alumnat amb el Programa Formatiu en global: 7,03

2017/2018
Escala 1 A 10
Mitjana de satisfacció de l’alumnat amb el Programa Formatiu en global: 7,90

 

Enquesta de satisfacció alumnes de postgrau amb el programa formatiu del curs acadèmic 2017-2018

 

Enquesta de satisfacció del Servei de Biblioteca del curs acadèmic 2017-2018

 

 

RÀNQUINGS

La Universitat Abat Oliba CEU forma part del grup d’universitats de la Fundació Universitària San Pablo CEU i, per raons estratègiques de posicionament i organització, actua com a grup i participa com a tal en tots els rànquings internacionals i nacionals.

ALUMNES ESTRANGERS I DE FORA DE LA COMUNITAT

El nombre d’alumnes ordinaris estrangers regulars, que inclouen tots els alumnes d’estada temporal (AEET) o de nacionalitat estrangera, ascendeix a 97 (5 %). El nombre d’alumnes d’Erasmus puja a 163 (8,52 %). Al quadre següent s’observa el desglossament per graus, màsters i postgraus.

  
Alumnes AEET i estrangers  
Graus  
Psicologia 5
Psicologia + Criminologia i Seguretat 3
Criminologia i Seguretat 2
Dret 15
Dret + Ciències Polítiques 0
Dret + Criminologia i Seguretat 3
Dret + Direcció d'Empreses 2
Direcció d'Empreses 9
Direcció d'Empreses + Economia i Gestió 6
Economia i Gestió 0
Educació Infantil 1
Educació Infantil + Educació Primària 1
Educació Primària 0
Màrqueting + Direcció d'Empreses 5
Màrqueting + Economia 1
Màrqueting i Direcció Comercial 6
Màrqueting i Direcció Comercial + Publicitat i Relacions Públiques 4
Periodisme 8
Periodisme + Ciències Polítiques 1
Psicologia 12
Psicologia + Criminologia i Seguretat 3
Publicitat + Periodisme 1
Publicitat i Relacions Públiques 9
Total  97
   
Màsters i postgraus  
Màster en Comunicació Digital i Noves Tecnologies 1
Màster universitari en Dret Marítim 2
Màster en Food & Beverage 7
Màster universitari en Audit. i Comptabilitat1
Màster universitari en Advocacia 1
Màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies 6
Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials 12
Màster universitari en Gestió d'Entitats Socials i Solidàries4
Màster universitari en Logística i Comerç Internacional 4
Màster universitari en Postproducció Audiovisual 4
Màster universitari en Invest. en Ciències Jurídiques 20
Postgrau en Màrqueting i Comunicació Gastronòmica i Enològica 1
Total 63
  
  
Alumnes Erasmus  
Graus  
Dret 21
Direcció d'Empreses                                                                                           43
Direcció d'Empreses + Economia i Gestió                                                                      7
Economia i Gestió                                                                                              1
Educació Infantil                                                                                              1
Educació Infantil + Educació Primària                                                                         7
Màrqueting i Direcció Comercial                                                                                 6
Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses                                                         1
Periodisme                                                                                                      42
Psicologia                                                                                                      21
Publicitat i Relacions Públiques 13
Total 163
  

 

OCUPABILITAT

La UAO CEU disposa d’un servei de Pràctiques i Ocupació que vetlla, a més de per les pràctiques curriculars i voluntàries, per la inserció laboral dels estudiants i dels graduats de la Universitat. És per això que se’ls informa de les ofertes de feina que hi ha en tot moment i se’ls ofereix assessorament per a l’elaboració del currículum, desenvolupament d’entrevistes, etc.

El servei d’orientació professional de la UAO CEU s’ha ampliat gràcies al conveni de col·laboració de la Universitat amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), l’objectiu del qual és afavorir la inserció de l’alumnat al mercat laboral, mitjançant la formació en eines i competències professionals necessàries per a la cerca de treball.

La UAO CEU disposa del seu propi Observatori Laboral, creat el 2009 per investigar i analitzar l’evolució de les necessitats del mercat laboral i les seves disfuncions. Col·labora activament amb altres observatoris laborals i institucions i té una trajectòria investigadora ben àmplia, que ha donat lloc al grup d’investigació emergent EJES.

D’altra banda, la UAO CEU col·labora, amb una periodicitat triennal, amb AQU Catalunya per fer l’enquesta d’inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres coses, el temps, la qualitat i la via d’inserció, així com per saber el grau de satisfacció respecte a la formació rebuda.

Taxa d’ocupació de grau segons l’enquesta triennal d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Titulació UAO CEU

Taxa d'ocupació

(Enquesta AQU 2017)

ADE

91,7 %

DRET

81,8 %

PERIODISME

100 %

PSICOLOGIA

86,7 %

PUBLICITAT

90,9 %

TOTAL UAO CEU

90,3 %