girl
Els nostres òrgans de govern, acadèmics i de gestió
Model organitzatiu

Estructura acadèmica

La Universitat Abat Oliba CEU, situada a Barcelona, és una de les tres universitats d'iniciativa social i gestió privada del grup educatiu CEU, obra de l'Associació Catòlica de Propagandistes. Constituïda com a universitat el 2003, compta amb més de quaranta anys de trajectòria en la impartició d'estudis superiors.

La seva estructura actual consta de tres facultats (Dret i Empresa; Comunicació, Educació i Humanitats; i Psicologia) en què s'imparteixen estudis de grau i de postgrau. Entre els seus trets distintius, hi ha la satisfacció de l'alumnat i l'elevada taxa d'ocupabilitat dels seus titulats, segons constaten diversos estudis d'entitats independents. 

La Universitat Abat Oliba CEU disposa de tres facultats:

Facultat de Dret i Empresa Degana: Dra. María Jesús Pesqueira Zamora
Vicedegà: Dr. Francisco Villacampa

Dret i Ciència Política
Empresa i Economia

Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats Degà: Dr. Marcin Kazmierczak

Comunicació
Educació i Humanitats

Facultat de Ciències de la Salut i de la VidaDegà: Dr. Arcadi Gual Sala
Vicedegà: Dr. Jorge Luis Palés Argullós

Psicologia

Escola universitària de l'Esport

Els departaments universitaris són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'una àrea o de diverses àrees de coneixement en un centre o diversos, d'acord amb la programació docent de la Universitat i en relació amb les matèries atribuïdes per la Junta de Govern. També donen suport a les activitats i les iniciatives docents i investigadores del professorat, i exerceixen les funcions que determinen les Normes d'organització i funcionament i altres reglaments universitaris.

Els departaments agrupen, en funció de les àrees de coneixement a què pertanyin, tots els docents, investigadors i becaris que hi estiguin adscrits, així com el personal d'administració i serveis que se'ls hagi assignat.

Departament de Comunicació
Direcció: Dr. Juan Francisco Jiménez Jacinto

Departament d'Empresa i Economia
Direcció: Dr. Iván Roa Perera

Departament de Dret i Ciència Política
Direcció: Dr. Carlos Pérez del Valle

Departament de Psicologia
Direcció: Dra. Salut Porras

Departament d'Educació i Humanitats
Direcció: Dra. Cintia Carreira Zafra

Esport
Escola universitària VITAE - centre adscrit

 

Comunicació

Dret i Ciència Política

Educació i Humanitats

Empresa i Economia

Psicologia

Ciències de la Salut

Esport (Escola universitària VITAE - centre adscrit)