girl
Els nostres òrgans de govern, acadèmics i de gestió
Model organitzatiu
 

Estructura académica

Els departaments universitaris són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'una àrea o de diverses àrees de coneixement en un Centre o varis, d'acord amb la programació docent de la Universitat i en relació amb les matèries atribuïdes per la Junta de Govern, així com de recolzar les activitats i les iniciatives docents i investigadores del professorat, i d'exercir les funcions que siguin determinades per les Normes d'Organització i Funcionament i pels altres reglaments universitaris.

Els Departaments agrupen, en funció de les àrees de coneixement a què pertanyin, tots els docents, tots els investigadors i tots els becaris que hi estiguin adscrits, així com el personal d'administració i serveis que se'ls hagi assignat.

Departament de Comunicació
Direcció: Dr. José Ignacio Castelló

Departament d'Empresa i Economia
Direcció: Dra. Rocío Bonilla Quijada

Departament de Dret i Ciència Política
Direcció: Dr. Adolfo Lucas Esteve

Departament de Psicologia
Direcció: Dr. Martín Echevarría

Departament d'Educació i Humanitats
Direcció: Dr. Marcin Kazmierczak

 

Comunicació

Dret i Ciència Política

Educació i Humanitats

Empresa i Economia

Psicologia