Els nostres principis com a universitat.

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució universitària basada en l’ideari de l’Associació Catòlica de Propagandistes, fundada el 2003 amb seu a la ciutat de Barcelona.

Qui som
Més de 40 anys d'història
 

PRINCIPIS I MISSIÓ

Al preàmbul de les normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU publicades al número 266 del BOE, del 4 de novembre de 2011, es defineix aquesta institució de la manera següent:

"La Universitat Abat Oliba CEU és una universitat privada sense ànim de lucre, promoguda per la Fundació Universitària San Pablo - CEU, iniciativa de l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP).

Adopta la personalitat jurídica de la fundació, amb el nom de Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, que es va constituir el 23 de novembre de 2002 i es va inscriure al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya el 23 de juny de 2003.

La Universitat Abat Oliba CEU és una institució acadèmica reconeguda per la Llei 20/2003, de 4 de juliol, del Parlament de Catalunya, emparada per l'article 27.6 de la Constitució espanyola i l'article 172.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el marc de l'article 101 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

La Universitat Abat Oliba CEU neix del Centre d'Estudis Universitaris (CEU), obra de l'Associació Catòlica de Propagandistes, erigit a la llum del pensament del pare Ayala sobre la formació de persones dotades de l'esperit sobrenatural i un ideal moral, al servei del bé comú, sota l'impuls decisiu del servent de Déu Ángel Herrera Oria."

 

Definició de la missió

Inspirada en la tradició intel·lectual catòlica, la Universitat Abat Oliba CEU forma els estudiants perquè siguin persones moralment responsables que pensin críticament, actuïn de manera sàvia i, amb competència professional, puguin desenvolupar les seves capacitats al servei de la societat promovent el bé comú.

La missió de la Universitat Abat Oliba CEU es concreta en la formació integral de l'estudiant basada en l'excel·lència. Aquest objectiu es porta a terme a través de la docència i la investigació, amb un compromís ètic fonamentat en l'humanisme cristià, de manera que es permet a l'estudiant tenir coneixement de la societat i inserir-se en el món laboral. 

Per poder complir la missió, la Universitat Abat Oliba CEU projecta la seva tasca sobre els eixos següents:

En primer lloc, l'atenció personalitzada de l'alumne en el seu procés formatiu. Al nostre projecte educatiu, la clau de la formació integral és generar una relació acadèmica i humana entre els professors i els estudiants. Aquesta relació personal desenvolupa objectius d'aprenentatge específics i requereix determinades actituds per les dues bandes. Els professors adopten una actitud de veritable afecte pels alumnes, els motiven en la seva relació amb el coneixement, n'afavoreixen el desenvolupament d'habilitats intel·lectuals, i també en fomenten un creixement en virtuts personals. Per projectar-se com a persona i com a professional, en els estudiants són necessaris el desig d'aprendre, la curiositat i una ambició intel·lectual sana. Aquestes qualitats, que fomenten l'esperit crític i la superació personal, estan basades en el reconeixement de l'autoritat científica i humana del professor o professora. 

En conseqüència, a més de la tasca docent, el model educatiu de la UAO CEU inclou un programa de tutories acadèmiques i programes de mentoria. Aquest eix fonamental queda legitimat àmpliament per l'alt grau de satisfacció dels nostres alumnes, tal com es reflecteix a les enquestes de valoració del grau de satisfacció que se'ls fan. 

El segon eix principal en què se sustenta la nostra missió és la inserció laboral i el desenvolupament professional dels alumnes al mercat laboral. Aquest objectiu es porta a terme com a conseqüència de la formació integral basada en l'adquisició de les competències i habilitats que permeten que els nostres alumnes titulats encaixin en la demanda de perfil professional de la seva àrea d'especialització. 

Aquest segon aspecte queda reforçat per l'alt grau d'ocupabilitat dels nostres titulats. De la mateixa manera, ho confirmen els estudis d'ocupabilitat fets per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que, al seu últim estudi sobre la inserció de les persones titulades en el món laboral, ens col·loca per sobre de la mitjana de les universitats catalanes.

Finalment, per poder complir la missió, es proposen als estudiants programes dirigits a despertar-los la vocació al servei dels altres i se'ls ofereixen les eines necessàries per a tal fi. Així, s'ofereix formació en lideratge, s'afavoreix i es facilita la participació en tasques de voluntariat i atenció als més necessitats, es convoquen premis específics per a treballs de final de grau amb contingut social, etc. 

Fins i tot quan és difícil mesurar l'èxit d'aquest eix de la missió de la UAO CEU podem dir amb satisfacció que els nostres titulats destaquen per la seva vocació de servei públic, fet que es mostra en una àmplia i plural participació en activitats polítiques (en el cicle electoral passat, alumni UAO van ser escollits representants en candidatures locals, autonòmiques, nacionals i europees de cinc formacions polítiques), en la participació activa dels nostres exalumnes en entitats de la societat civil o, per exemple, en una taxa de preparació d'oposicions superior a la mitjana dels titulats universitaris catalans.


Ideari

L'activitat educativa i investigadora de la Universitat Abat Oliba CEU se sosté sobre un concepte de raó obert a la transcendència, en què es conjuguen existencialment la recerca i la comunicació de la veritat, i la certesa de conèixer la font de la veritat. Aquest diàleg entre fe i raó orientarà l'activitat acadèmica en tots els nivells, respectant sempre la naturalesa pròpia de cada disciplina. 

Forma part del compromís de tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU el respecte viscut en el marc d'un esperit de llibertat i responsabilitat lligat a la naturalesa, missió i finalitats pròpies de l'ideari fundacional de la institució.


Principis

Els principis que inspiren la nostra missió estan regulats a la NOF de la Universitat Abat Oliba CEU (GOV/138/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5984 –  de 14 d'octubre de 2011), aquests principis són:

"En coherència amb la seva inspiració fundacional, la Universitat Abat Oliba CEU orienta la seva missió i la seva tasca basant-se en els principis següents:

La creació d'una comunitat universitària en concordança amb la consagració comuna de la veritat, amb la visió de la dignitat de la persona humana i del missatge de Crist, que dona a la Universitat el seu caràcter distintiu.

L'acostament entre professors i alumnes, que busca afavorir els vincles personals del magisteri, espai natural del desenvolupament de la intel·ligència dels homes i la seva llibertat.

L'excel·lència en la docència en tots els nivells universitaris i en totes les disciplines.

El compromís amb la investigació, d'acord amb els mètodes propis de cada disciplina.

L'estudi de la veritat de les coses es guiarà per la investigació de la integració del saber, pel diàleg entre la fe i la raó, per una preocupació específica per les implicacions modals dels mètodes i dels resultats de la investigació científica i tècnica, i pel reconeixement del paper sapiencial insubstituïble que correspon a la teologia catòlica.

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix la seva contribució a tota la societat i posa a disposició dels que no tenen prou mitjans econòmics una política eficaç i generosa de beques i ajuts a l'estudi que, amb criteris de mèrit i capacitat, col·laboren en la consecució de les seves finalitats pròpies. En el desenvolupament d'aquesta política es pararà una atenció especial a les situacions de dependència i discapacitat dels que en sol·licitin."