Model organitzatiu de la universitat

El Patronat de la Universitat és l'òrgan superior de representació i govern d'aquesta, essent autònom en el compliment de la seva missió, i podent portar a terme tota classe d'actes i de negocis jurídics i actuar en l'àmbit jurisdiccional; sense perjudici de les facultats que siguin competència del Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

girl
Els nostres òrgans de govern, acadèmics i de gestió
Model organitzatiu

Òrgans de gestió

PATRONAT

El Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU és el màxim òrgan col·legiat de govern de la Universitat i exerceix totes les funcions inherents a aquesta condició. El Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU és el Patronat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU.

Composició

El Patronat està compost per membres nats i membres electes.

En són membres nats: el president, el vicepresident, el consiliari nacional de l'Associació Catòlica de Propagandistes i l'arquebisbe de Barcelona. El president de l'Associació Catòlica de Propagandistes és el president del Patronat, amb la dignitat honorífica de gran canceller de la Universitat.

Hi ha dotze patrons electes. Han de pertànyer a l'Associació Catòlica de Propagandistes com a membres actius, i són elegits i rellevats d'acord amb els estatuts de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU.

Els electes exerceixen el seu mandat per un període de quatre anys i poden ser reelegits dues vegades consecutives.

Quan els hi convidi el president, poden assistir a les reunions del Patronat per tractar un o diversos punts de l'ordre del dia, amb veu però sense vot: el rector o rectora de la Universitat Abat Oliba CEU, la persona gerent de la Universitat, el director o directora general de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU i altres càrrecs o persones.

Les funcions del Patronat de la Universitat es regulen a l'art. 16 de l'acord de govern 138/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU.

Al Patronat li correspon la representació superior i govern de la UAO CEU, és autònom en el compliment de la seva missió, pot portar a terme tota mena d'actes i de negocis jurídics, i actuar en l'àmbit jurisdiccional, sense perjudici de les facultats que siguin competència del Protectorat. Li correspon vetllar pel compliment de la finalitat fundacional, de la realitat de la dotació i de la destinació per als beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposa la Fundació.

El Patronat és titular de les facultats i de les potestats que en dret corresponen a aquesta mena d'òrgans per assolir de manera eficaç les finalitats fundacionals. En tot cas, les funcions del Patronat estan clarament diferenciades de les funcions pròpies dels òrgans i dels llocs de gerència, de direcció i de gestió de tècniques ordinàries.

Els patrons han d'exercir el càrrec amb la diligència d'un bon administrador.

Els patrons, d'acord amb la normativa vigent, han de respondre davant la Fundació sobre el compliment de la voluntat i els fins fundacionals, els danys i els perjudicis que causin per actes o omissions contraris a la llei i als estatuts o pels actes fets negligentment.

Queden exemptes de responsabilitat les persones que s'haguessin oposat expressament a l'acord que determina la responsabilitat o les que no haguessin participat en l'adopció d'aquest acord.

Entre les facultats del Patronat, val la pena destacar les següents, que no tenen caràcter limitador:

 • Aprovar, interpretar i modificar les Normes d'organització i funcionament de la Universitat, les normes reglamentàries que es desenvolupin, i vetllar especialment pel compliment de l'ideari i les finalitats de la Universitat, que són els de la seva identitat promotora.
 • Establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat.
 • Aprovar el pressupost de la Universitat i fiscalitzar-ne l'execució.
 • Nomenar el rector o rectora, un cop escoltat el personal docent i investigador en els termes legalment exigits, i acordar-ne la remoció.
 • Nomenar i rellevar, a proposta del rector o rectora, els vicerectors de la Universitat, secretari o secretària general, gerent, degans de facultat, directors d'escoles, directors de centres, directors d'instituts universitaris i interuniversitaris de recerca i docència, i directors de centres adscrits.
 • Aprovar la creació, extinció o modificació de facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca i docència, centres adscrits, col·legis majors, i altres centres o estructures necessaris per desenvolupar les seves funcions, així com la integració a la Universitat de centres o instituts universitaris de diversa titularitat, d'acord amb la normativa vigent.
 • Aprovar la plantilla de la Universitat i la seva remuneració.
 • Nomenar professors, a proposta del rector o rectora.
 • Determinar la política de beques i els criteris per concedir-ne.
 • Establir les línies generals de les relacions entre la Universitat i les administracions públiques o altres universitats i institucions.
 • Aprovar la implantació i supressió de títols universitaris oficials o propis, i aprovar o modificar els plans d'estudis, d'acord amb la normativa vigent.
 • Aprovar les normes que regulen el règim disciplinari aplicable a la comunitat universitària, a instància del Consell de Govern.

MEMBRES

 • President: Sr. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera
 • Vicepresident: Sr. Marcelino Oreja Aguirre
 • Vocals nats:

Sr. José Masip Marzá, vicepresident de l'ACdP
Mons. Fidel Herráez Vegas, consiliari nacional de l'ACdP
Mons. Juan José Omella Omella, cardenal arquebisbe de Barcelona

 • Vocals electes:

Sr. Juan Bover Fernández de Palencia
Sr. Íñigo de Bustos Pardo Manuel de Villena
Sr. Gonzalo Fernández Escribano
Sra. Consuelo García-Angulo de Lacalle
Sr. Juan Jurado Ballesta
Sr. Manuel Isidro Marco Camacho
Sra. Consuelo Martínez-Sicluna Sepúlveda
Sr. José Manuel Otero Novas
Sra. Doña Nuria C. Vázquez Freire
Sr. Roque Velasco Luque

 • Secretari: Sr. Jesús F. Cogollos García
 • Secretària administrativa: Sra. Marta Gómez Tejerina

 

GOVERN DE LA UNIVERSITAT

El Govern de la Universitat s'articula d'acord amb les disposicions del títol tercer de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, aprovades pel Decret 167/2004, de 20 de gener, de la Generalitat de Catalunya i publicades al DOGC número 4066, de 9 de febrer de 2004.

CONSELL DE GOVERN

D'acord amb l'article 29 de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el Consell de Govern és l'òrgan col·legiat superior del govern ordinari de la Universitat. Els seus acords, en l'àmbit de la seva competència, seran vinculants per a qualsevol altre òrgan unipersonal o col·legiat de rang jeràrquic inferior. Així mateix, són competències del Consell de Govern (article 31):

 • Vetllar pel compliment dels fins fundacionals.
 • Proposar, en el seu cas, al Patronat, la reforma de les Normes d'organització i de funcionament de la Universitat.
 • Elaborar i proposar al Patronat que s'aprovi el seu propi reglament de règim intern i el dels altres òrgans col·legiats, així com les normes reglamentàries que desenvolupin les Normes d'organització i de funcionament.
 • Proposar al Patronat que es creïn, es modifiquin o se suprimeixin facultats, escoles, instituts universitaris o altres centres; s'implantin títols oficials i propis, o s'aprovin i es modifiquin plans d'estudis.
 • Proposar al Patronat que es creïn i se suprimeixin departaments, i se'n defineixi la composició i l'organització.
 • Proposar al Patronat, a través del o la gerent, que es configuri i es modifiqui la plantilla del personal docent i investigador, així com el seu sistema de selecció i de promoció.
 • Proposar al Patronat, a través del o la gerent, els criteris per concedir permisos, excedències i anys sabàtics als professors universitaris.
 • Proposar al Patronat el nomenament de professors emèrits.
 • Establir el règim d'admissió d'alumnes i les condicions de permanència d'acord amb la legislació vigent.
 • Aprovar la política de col·laboració amb altres Universitats, persones físiques o entitats públiques o privades, i coneixe'n els convenis corresponents, així com els contractes que subscrigui el rector o rectora en nom de la Universitat.
 • Proposar al Patronat crear i suprimir serveis universitaris, i establir els criteris per avaluar-los, així com aprovar-ne les normes d'organització.
 • Aprovar la memòria de la Universitat de cada curs acadèmic.
 • Concedir el grau de doctor honoris causa, amb el vistiplau del Patronat, i atorgar medalles i altres distincions de la Universitat d'acord amb el seu Reglament d'honors i de distincions.
 • Aprovar el calendari acadèmic.
 • Resoldre els conflictes de competències que es plantegin entre centres o serveis universitaris.
 • Aprovar els programes de doctorat a proposta de la Comissió de Doctorat.
 • Qualsevol altra competència que li atribueixin les Normes d'organització i de funcionament i altres disposicions que li puguin ser aplicables.

Componen el Consell de Govern de la Universitat el rector o rectora, que el presideix; els vicerectors; el secretari o secretària general, que actua com a secretari o secretària; el o la gerent, i els degans i directors de facultats i escoles universitàries. El defensor o defensora universitari hi podrà assistir, convidat pel rector o rectora, amb veu però sense vot, mentre que els directors dels departaments hi són convocats quan es tracten qüestions relatives a la recerca.

La composició del Consell de Govern és:

 • Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca. Rector
 • Dr. Sergi Rodríguez López-Ros. Vicerector de Relacions Institucionals
 • Dr. Joan Ripoll Alcón. Vicerector de Professorat
 • Dr. Swen Seebach. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
 • Dr. Alessandro Mini. Vicerector de Recerca i Relacions Internacionals
 • Dra. Laura Amado Luz. Vicerectora d'Estudiants
 • Dra. María Jesús Pesqueira Zamora. Secretària general
 • Dra. María Jesús Pesqueira Zamora. Degana de la Facultat de Dret i Empresa
 • Dr. Marcin Kazmierczak. Degà de la Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats  
 • Dr. Arcadi Gual Sala. Degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida 
 • Dra. Salud Porras. Directora del Departament de Psicologia 
 • Dr. Juan Francisco Jiménez Jacinto. Director del Departament de Comunicació
 • Dr. Iván Roa Perera. Director del Departament d'Empresa i Economia
 • Albert Schaefer. Gerent

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE GOVERN

D'acord amb el que preveu l'article 32 de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, en el curs acadèmic 2019/2020 s'ha constituït la Comissió Permanent del Consell de Govern, que actua com a delegada per resoldre assumptes de govern ordinari de la Universitat.

La Comissió Permanent està constituïda pel rector, que la presidirà; els vicerectors; el secretari o secretària general, que actuarà com a secretari o secretària; el o la gerent, i els degans de la facultat.

 

RECTORAT

D'acord amb l'article 33 de les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i, d'acord amb les directrius fixades pel Patronat, li corresponen la direcció, el govern i la gestió ordinària de la Universitat d'acord amb les Normes d'organització i de funcionament i els reglaments interns. Presideix el Claustre de la Universitat, la Junta de Govern i qualsevol òrgan col·legiat a què assisteixi.

Igualment, té la representació de la Universitat i en presideix tots els actes, sense perjudici de les atribucions que les Normes d'organització i de funcionament confereixen al president del Patronat i gran canceller de la Universitat. Són competències del rector o rectora (article 35):

 • Presidir la Junta de Govern; definir, d'acord amb el Patronat, les grans línies de gestió de la Universitat, i vigilar-ne el compliment.
 • Expedir els títols i diplomes atorgats per la Universitat (indelegable).
 • Subscriure i denunciar acords i convenis amb altres universitats, administracions, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i autoritzar l'ús, en aquests acords i convenis, de la denominació i emblema de la Universitat, de la qual cosa ha d'informar el Patronat de la Universitat.
 • Proposar al Patronat, a través del o la gerent, la contractació del professorat, d'acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.
 • Proposar al Patronat el nomenament i la destitució dels vicerectors, el secretari o secretària general, degans, directors d'escola i de centre, i directors d'instituts universitaris i interuniversitaris (indelegable).
 • Convocar eleccions per a representants en els diversos òrgans de la Universitat.
 • Reconèixer grups de recerca en els termes que s'estableixi reglamentàriament.
 • Desenvolupar les funcions de representació externa i institucional de la Universitat.
 • Exercir les altres competències que li atribueixin la legislació vigent, les Normes d'organització i de funcionament, i totes les que no estiguin expressament assignades a altres òrgans.

El rector o rectora el nomena i destitueix el Patronat de la Universitat; el seu mandat és per un període no superior a quatre anys, i pot ser reelegit de manera consecutiva una sola vegada. No obstant això, el Patronat té la facultat de revocar-ne el nomenament en qualsevol moment.

El rector de la Universitat Abat Oliba CEU és el Dr. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca.  

VICERECTORATS

D’acord amb l’article 36 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el rector o rectora pot proposar al Patronat la designació d’un o més vicerectors entre els professors doctors de la Universitat, que assumiran les funcions que el rector o rectora els atribueixi per delegació.

 • Dr. Sergi Rodríguez i López-Ros. Vicerector de Relacions Institucionals
 • Dr. Joan Ripoll Alcón. Vicerector de Professorat
 • Dr. Swen Seebach. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
 • Dr. Alessandro Mini. Vicerector de Recerca i Relacions Internacionals
 • Dra. Laura Amado Luz. Vicerectora d'Estudiants

DEGANATS

La Universitat Abat Oliba CEU disposa de tres facultats:

 • Facultat de Dret i Empresa
 • Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats
 • Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
   
 • Dra. María Jesús Pesqueira Zamora. Degana de la Facultat de Dret i Empresa 
 • Dr. Marcin Kazmierczak. Degà de la Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats 
 • Dr. Arcadi Gual Sala. Degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
   

SECRETARIA GENERAL

D’acord amb l’article 37 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el secretari o secretària general és el fedatari dels actes i dels acords de la Junta de Govern. Correspon al Patronat designar-lo, a proposta del rector o rectora, entre els professors doctors de la Universitat. Són competències del secretari o secretària general (article 38):

 • Assistir el rector o rectora en les tasques d’organització i d’administració de la UAO CEU.
 • Aixecar i custodiar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la UAO CEU.
 • Vetllar pel compliment de la normativa general i pròpia de la Universitat, dels acords dels òrgans col·legiats i de les resolucions del rector o rectora, i ordenar-ne i preveure'n la publicitat.
 • Dirigir el Registre General, custodiar l’Arxiu Central de la Universitat i el Segell, i expedir les certificacions que corresponguin.
 • Organitzar i vetllar pel bon fi dels processos electorals que es desenvolupin a la Universitat.
 • Coordinar l’activitat administrativa a les facultats, les escoles i altres centres.
 • Organitzar i vigilar la custòdia de les actes de qualificació.
 • Elaborar la memòria anual de la UAO CEU per presentar-la a la Junta de Govern.
 • Organitzar els actes solemnes de la Universitat i tenir cura del compliment del protocol universitari.
 • Qualsevol altra competència que li sigui delegada pel rector o rectora d'acord amb les Normes d’organització i de funcionament.

Dra. Mª Jesús Pesqueira. Secretària general

GERÈNCIA

D’acord amb l’article 22 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU, el o la gerent és l’òrgan unipersonal superior de gestió de la Universitat. Correspon al Patronat nomenar-lo i rellevar-lo després d'un període de quatre anys (renovables indefinidament), si bé el podrà destituir en qualsevol moment. Són competències del o la gerent (article 23):

 • Elaborar i liquidar el pressupost anual de la Universitat.
 • Seleccionar i dirigir el personal administratiu i de serveis.
 • Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en execució del pressupost corrent de la Universitat.
 • Exercir la facultat disciplinària sobre el personal docent, i sobre el personal administratiu i de serveis.

El o la gerent de la Universitat Abat Oliba CEU és el Sr. Albert Schaefer.

CONSELL ASSESSOR

El Consell Assessor és l’òrgan de connexió de la Universitat amb la societat: promou acords amb empreses i institucions per perfeccionar la formació dels alumnes i facilitar-ne la inserció professional, a més d’ajuts a l’estudi i línies de recerca d’interès per a les institucions i l’entorn social. Els membres del Consell Assessor són:

 • M.ª Ángeles Alcázar Modrego, periodista de La Vanguardia.
 • Juan Álvarez Morales, membre del Patronat de la Fundació Universitària Espanyola.
 • Miguel Blanch Ferrarrons, ex-director general de la Mútua Intercomarcal de Barcelona.
 • José Luis Bonet, Cambra de Comerç d'Espanya.
 • Luis Comas Martínez de Tejada, vicepresident de SEAT, SA; advocat general del Grup Volkswagen a Espanya, secretari i lletrat assessor del Consell d'Administració de SEAT, SA, conseller de Volkswagen Group Espanya, SA, i de Volkswagen Navarra, SA.
 • Josep M. Coronas Guinart, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Secretari general d'Abertis.
 • Juan Miquel Domínguez Ventura, soci de IUS Estudi Jurídic.
 • Borja García-Nieto Portabella, president del Consell. Fundador i president de Riva y García.
 • M. Eugènia Gay, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
 • César A. Gibernau Ausió, soci fundador del despatx Gibernau Plana i Associats, SL.
 • Josep Graells March, fundador i actualment soci director de bufet Graells March, i conseller delegat de Public and Private Works, SL.
 • Beatriz Hernanz Angulo, directora de l'Institut Cervantes de Palerm.
 • Josep Miró i Ardèvol, president d'E-cristians.
 • Pedro V. Navarrete Sanz, soci de PVN Associats. Soci gerent de MtH-3 Make Things Happen.
 • Carlos Puig de Travy, CEO de Crowe Spain Audit&Advisory. Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Ignasi Rafel Celada, soci fundador i director general de Talman Group.
 • Manuel José Silva, soci consultor de Roca Junyent Advocats.
 • Javier Suqué Mateu, president de Castell de Perelada Vins i Caves i conseller de Riva y García Gestión.
 • Juan María Tintoré Belil, CEO d'ENFIN International Executive Search.
 • Eduardo F. Vidal Regard, director d'Acciona Serveis Sociosanitaris.

CONSELL ACADÈMIC

El Consell Acadèmic és l'òrgan principal d’assessorament científic de la Universitat i s'encarrega de transmetre-li les necessitats que la societat demana pel que fa a la creació de noves titulacions i l’orientació de les actuals. En són membres:

 • President: Dr. Juan Francisco Corona Ramón, catedràtic d’Economia Aplicada i rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Vicepresident: Dr. José Andrés Rozas Valdés, catedràtic acreditat de Dret Tributari per la Universitat de Barcelona (UB).
 • Dr. José María Alsina Roca, rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. M. Teresa Anguera Argilaga, catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona.
 • Dra. M. Teresa Armenta Deu, catedràtica de Dret Públic (Processal) de la Universitat de Girona.
 • Sra. Rosa M. Calaf Solé, periodista corresponsal de RTVE.
 • Dr. Agustín Domingo Moratalla, catedràtic de Filosofia de la Universitat de València.
 • Dr. José Ramón Ferrándiz Gabriel, magistrat del Tribunal Suprem.
 • Sr. Senén Florensa i Palau, president de la Comissió Delegada de l'Institut Europeu del Mediterrani (IEMed).
 • Dra. Eva Perea Muñoz, rectora honorària de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. Carlos Pérez del Valle, catedràtic de Dret Penal i rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. Jesús Silva Sánchez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sr. Josep M. Simón Castellví, president emèrit de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques (FIAMC).
 • Dr. Vicente Torralba Soriano, catedràtic de Dret Civil, exdirector del CDES Abat Oliba.
 • Dr. Conrad Vilanou Torrano, catedràtic d'Història de l'Educació del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona.

El defensor o defensora universitari, una persona designada pel Patronat de la Universitat Abat Oliba CEU, té encomanades les funcions de defensa i protecció dels drets, deures i interessos legítims dels membres de la comunitat universitària. La seva finalitat fonamental és contribuir a la millora de la qualitat i al bon funcionament de la Universitat.

DADES DEL DEFENSOR UNIVERSITARI

Dr. Daniel Arasa i Favà
[email protected]

Secretària: Patricia Callejo

PROCEDIMENT PER PRESENTAR LA QUEIXA

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la Universitat Abat Oliba CEU pot dirigir-se al defensor o defensora universitari a títol individual o col·lectiu en defensa motivada d’un interès legítim.

La persona o persones interessades han de presentar una sol·licitud signada a la seva secretaria, mitjançant un escrit motivat en què constin les dades personals, així com el domicili a efectes de notificació.

IGUALTAT D'OPORTUNITATS

A l'hora de fer el Pla d'igualtat a la Universitat Abat Oliba CEU ens ha guiat el fet d'entendre que la igualtat d'oportunitats és un valor que suposa que homes i dones han de tenir el mateix dret a poder optar i a ascendir a un determinat lloc de treball independentment del sexe al qual pertanyin, sense que hi hagi cap forma, ni explícita ni implícita, de discriminació. Tot i això, en cap cas s'ha de confondre la igualtat amb el concepte de paritat o el concepte de quotes per raó de sexe.

BREU RESSENYA

Des del 25 de novembre de 2008, quan va ser aprovada per la Junta de Govern, la Comissió d'Igualtat ha estat treballant en el disseny d'un pla d'igualtat per a la Universitat Abat Oliba. En els mesos següents es va fer una enquesta que es va presentar als treballadors del centre el gener del 2009, per, el mes següent, passar a treballar en l'anàlisi de les dades obtingudes i en la redacció del document del Pla d'igualtat. El desembre de 2009 se'n va lliurar al rector i gerent d'aleshores la redacció perquè s'aprovés. El febrer de 2010 s'hi va donar el vistiplau, fet que va permetre a la comissió fer-lo públic aquell mateix any.

Informació relacionada:

 • Compromís de la Direcció EFR PDF
 • Informe Comunicació EFR - UAO CEU PDF
 • Mesures conciliació PDF
 • Indicadors EFR UAO CEU PDF
 • Seminari de conciliació PDF
 • Pla de treball PDF
 • Presentació de l’Informe PDF
 • Projectes Comissió Igualtat PDF