馃帗 Investigaci贸 | Universitat Abat Oliba CEU

Model d'universitat
El 80 % del professorat participa en projectes d'investigaci贸
 

Investigaci贸

La investigaci贸 a la Universitat Abat Oliba CEU s'estructura a partir del Vicerectorat d'Investigaci贸 i de les unitats coordinades per aquest.

ORGANITZACI脫 I FUNCIONAMENT

La investigaci贸 a la Universitat Abat Oliba CEU s'organitza a trav茅s dels departaments universitaris, les c脿tedres especialitzades i els 貌rgans espec铆fics de vertebraci贸 dels 脿mbits d'investigaci贸.

 

COMISSI脫 D'INVESTIGACI脫

Els departaments universitaris s鈥檌ntegren a trav茅s dels seus directors a la Comissi贸 d鈥橧nvestigaci贸 de la Universitat Abat Oliba CEU, que presideix el Vicerector d鈥橧nvestigaci贸.

Des del curs 2004-05, els departaments universitaris participen en el si de la Comissi贸 dels estudis orientats a determinar el Pla d鈥橧nvestigaci贸 de la Universitat, i els seus criteris principals s贸n la pluridisciplinarietat, la interdepartamentalitat i l鈥檈specialitzaci贸 singular dels objectes d鈥檌nvestigaci贸.

INVESTIGADORS CONVIDATS

Investigadors d'altres universitats o institucions acad猫miques que vulguin desenvolupar la seva recerca o parts de la mateixa a la UAO CEU s贸n benvinguts. Amb aquesta finalitat, la Universitat posa a la seva disposici贸 els elements necessaris per desenvolupar el seu treball, sempre que aquest tingui lloc en el marc de les activitats investigadores dels nostres professors i investigadors, i quan es planifiqui per a un temps m铆nim d'un mes.

Per obtenir l'autoritzaci贸 de l'estada en la UAO CEU 茅s necessari presentar la sol路licitud amb el format que s'adjunta i complir amb les exig猫ncies requerides. L'investigador l'estada del qual sigui autoritzada haur脿 de signar el document d'acceptaci贸 de drets i obligacions.

EQUIVAL脠NCIA DE T脥TOLS ESTRANGERS 

Nou reglament per a la declaraci贸 d'equival猫ncia de t铆tols estrangers d'educaci贸 superior al nivell acad猫mic de Doctor o Doctora per la Universitat Abat Oliba CEU     

GIFTS & TASK DE BIO脠TICA I DRET

Presentaci贸

La C脿tedra Gift & Task de Bio猫tica i Dret fou creada al novembre de 2008, per mitj脿 d鈥檜n conveni subscrit entre la Fundaci贸 Gift & Task i la Universitat Abat Oliba CEU, amb l鈥檕bjectiu d鈥檌mpulsar la investigaci贸 de les implicacions jur铆diques de les ci猫ncies biom猫diques.

La seva missi贸 茅s proporcionar arguments al debat social que fomentin, en relaci贸 amb l鈥檃plicaci贸 de la biotecnologia, la presa de decisions basades en el respecte a la dignitat de la persona humana, i que redundin en la construcci贸 d鈥檜na societat m茅s justa i humana, on la ci猫ncia i la t猫cnica estiguin al servei de la persona.

Per aconseguir aquests objectius, la C脿tedra Gift & Task de Bio猫tica i Dret desplega les seg眉ents l铆nies de treball:

 • Projectes de recerca: els professors i investigadors de la C脿tedra intervenen en projectes de recerca competitius i no competitius que tenen com a objectiu alguns dels punts propis de la mateixa. En els casos en qu猫 els membres de la C脿tedra assumeixen el paper d鈥檌nvestigadors principals i almenys una tercera part dels investigadors tamb茅 ho s贸n, el projecte 茅s considerat propi de la C脿tedra.

 

 • Tesis doctorals: els professors i investigadors de la C脿tedra dirigeixen tesis doctorals sobre les l铆nies de recerca de la mateixa.
 • Treballs de fi de m脿ster i de fi de grau: els professors i investigadors de la C脿tedra dirigeixen treballs de fi de m脿ster de postgrau i de fi de carrera o grau, sobre les l铆nies de recerca de la mateixa.
 • Informes i documents de treball: els professors i investigadors de la C脿tedra publiquen informes i documents de treball sobre mat猫ries que pertanyen a les l铆nies de recerca de la C脿tedra.
 • Director cient铆fic: Prof. Dr. Carlos P茅rez del Valle (perezdelvalle@uao.es).
 • Coordinador: Prof. Dr. Pablo Nuevo L贸pez (pnuevo@uao.es).
Activitats

En el desenvolupament de les l铆nies de treball de la C脿tedra Gift & Task de Bio猫tica i Dret, aquesta convoca i organitza:

 • Seminaris de discussi贸 amb la participaci贸 de professors i investigadors de la C脿tedra, amb la col路laboraci贸 de convidats externs.
 • Jornades de la C脿tedra, d鈥櫭爉bit nacional o internacional, afavorides per la C脿tedra i amb la intervenci贸 de professors i investigadors externs.
 • Cursos sobre Bio猫tica i Dret.
 • Per al compliment de les seves finalitats, la C脿tedra desenvolupa diferents projectes de recerca en el marc de la Universitat Abat Oliba CEU, i els professors i investigadors que la integren tamb茅 participen en altres institucions, sempre que les seves l铆nies d鈥檈studi siguin coincidents o properes a les de la C脿tedra. La C脿tedra tamb茅 assumeix activitats de doc猫ncia i de difusi贸 dels resultats de les investigacions realitzades.
 • En particular, aquestes l铆nies de recerca es concreten en els seg眉ents punts d鈥檈studi:
 • La protecci贸 jur铆dica de la vida humana en les seves primeres fases de desenvolupament, i en aquest 脿mbit:
 • La regulaci贸 jur铆dica de l鈥檃vortament en una perspectiva cr铆tica.
 • L鈥檕rdenaci贸 de la reproducci贸 assistida humana i de la investigaci贸 gen猫tica i la seva consideraci贸 猫tica i jur铆dica.
 • L鈥檈studi de les derivacions jur铆diques de fets o dades biol貌giques o biom猫diques, tals com la regulaci贸 sobre les difer猫ncies de sexe o de les depend猫ncies.
 • L鈥檕rdenaci贸 jur铆dica i els l铆mits de l鈥檈xperimentaci贸 de medicaments i tractaments m猫dics en persones.
 • Les l铆nies de regulaci贸 del dret m猫dic, especialment en relaci贸 amb els drets del pacient i els deures en l鈥檃tenci贸 m猫dica hospital脿ria i ambulat貌ria, tamb茅 quant a la llibertat de consci猫ncia del personal sanitari, metge i farmac猫utic.
 • La normativa sobre trasplantaments, tant inter vivos com a mortis causa, i els processos de garantia i control.
 • El debat sobre l鈥檈utan脿sia i la discussi贸 sobre la legitimitat de normatives que amplien la llibertat de decisi贸 del pacient o les compet猫ncies m猫diques respecte a l鈥檃nticipaci贸 de la mort.
 • Les repercussions jur铆diques d鈥檌nvestigacions neurol貌giques sobre el cervell, especialment respecte a la responsabilitat i culpabilitat.
Projectes d'investigaci贸
La culpabilitat com a fonament de la responsabilitat en el dret
 • Investigador principal: Prof. Dr. Carlos P茅rez del Valle.

El concepte de culpabilitat 茅s emprat usualment per designar l鈥檈xig猫ncia b脿sica de responsabilitat en el dret. En aquest sentit, es considera necess脿ria una reflexi贸 en profunditat del contingut del concepte: si existeix una diferenciaci贸 entre culpabilitat moral i jur铆dica; si la culpabilitat 茅s quantificable; si la culpabilitat ha d鈥檌mplicar exclusivament la responsabilitat sobre un fet a茂llat que s鈥檌mputa o si implica tamb茅 la imputaci贸 de la vida anterior (culpabilitat per la conducci贸 de la vida) o sobre el control del propi car脿cter (culpabilitat pel car脿cter).

Aquesta reflexi贸 requereix la consideraci贸 d鈥檃quests termes no nom茅s des d'un punt de vista jur铆dic-penal, sin贸 tamb茅 iusfilos貌fic. En aquest sentit, no es pot ignorar la rellev脿ncia que, per al concepte jur铆dic de culpabilitat, ha tingut la filosofia i la teologia moral.

D鈥檃ltra banda, el pressupost de la culpabilitat 茅s propi de la dogm脿tica penal moderna, que s鈥檋a recolzat, almenys des del S XIX, en aquells plantejaments filos貌fics.

Els objectius s贸n:

 • Estudi sobre la fonamentaci贸 iusfilos貌fica de les concepcions predominants sobre la culpabilitat.
 • Examen de la seva correcci贸 metodol貌gica.
 • Formulaci贸 de propostes alternatives metodol貌giques i conceptuals.
Societat pluralista, regulaci贸 bio猫tica i llibertat de consci猫ncia
 • Investigador principal: Prof. Dr. Pablo Nuevo L贸pez

En les contempor脿nies societats pluralistes, marcades pel que s鈥檋a anomenat 鈥減oliteisme dels valors鈥, paradoxalment assistim a un proc茅s de creixent restricci贸 de la llibertat de consci猫ncia (almenys, pel que fa a la possibilitat d鈥檃ctuar com a ciutad脿 de ple dret d鈥檃cord amb les pr貌pies conviccions). En efecte, la desaparici贸 d鈥檜n 鈥渆thos鈥 com煤 a la societat provoca un creixent intervencionisme del poder en 脿mbits fins ara deixats a la llibertat social, com per exemple referent a la vida de fam铆lia, a les q眉estions relacionades amb el comen莽ament i fi de la vida, la formaci贸 moral en el marc del sistema educatiu, etc. Aquesta afecci贸 茅s un efecte indirecte especialment rellevant de la regulaci贸 de les aplicacions de les ci猫ncies biom猫diques.

D鈥檃ltra banda, en la mesura en qu猫 ha desaparegut aquest 鈥渆thos鈥 com煤, i at猫s que tota societat necessita un codi moral compartit, va prenent cos la idea que ha d鈥檌dentificar-se la moral amb el contingut d鈥檃questes regulacions que incideixen sobre 脿mbits tradicionalment propis de la llibertat social. Ara b茅, en la mesura en qu猫 les mateixes s贸n decisi贸 d鈥檜na majoria sobre q眉estions extensament debatudes en la vida social, es corre el risc d鈥檌mposar com a moral comuna -jur铆dicament exigible- l鈥檕pini贸 d鈥檜n sector de la societat, amb el conseg眉ent risc per a la llibertat de consci猫ncia.
El projecte de recerca va dirigit a preparar els fonaments te貌rics de la protecci贸 jur铆dica de la consci猫ncia en el context de les societats pluralistes, la legislaci贸 de les quals (sobretot en les q眉estions relacionades amb l鈥檃plicaci贸 de les ci猫ncies biom猫diques) pret茅n la maximitzaci贸 de l鈥檃utonomia individual. Paradoxalment, la traducci贸 normativa d鈥檃questa manera d鈥檈ntendre l鈥檃utonomia personal sol comportar la restricci贸 de la capacitat d'actuar en consci猫ncia de les persones i institucions que s鈥檃dhereixen a una concepci贸 objectiva del b茅 hum脿.

Les hip貌tesis a confirmar s贸n les seg眉ents:

 • L鈥橢stat constitucional, que t茅 el seu origen en la llibertat religiosa i de consci猫ncia, requereix una interpretaci贸 d鈥檃questes llibertats que no les consideri equivalents a la completa autonomia individual. En altres paraules: l鈥橢stat constitucional democr脿tic, garantia dels drets fonamentals, necessita un 鈥渆thos鈥 com煤 derivat de l鈥檃ssumpci贸 p煤blica d鈥檜na concepci贸 objectiva del ben hum脿.
 • Un enteniment de l鈥檃utodeterminaci贸 individual sense l铆mits (possible gr脿cies a les facilitats que per "alliberar-se" dels seus condicionaments naturals confereixen a l鈥檋ome les ci猫ncies biom猫diques) condueix a una restricci贸 de la llibertat de consci猫ncia.
 • La protecci贸 jur铆dica de la consci猫ncia -personal i institucional- contribueix a garantir una aplicaci贸 de les ci猫ncies biom猫diques compatible amb la dignitat humana.
UNESCO 鈥 PAU, SOLIDARITAT I DI脌LEG INTERCULTURAL


 
PRESENTACI脫
 • Visi贸

  Entre les activitats incloses al programa d鈥檃cci贸 del Decenni Internacional per a l鈥橝costament de les Cultures, destaca la internacionalitzaci贸 de la investigaci贸, especialment per fomentar el coneixement i la comprensi贸 de les condicions que fomenten l鈥檃costament de les cultures i la promoci贸 dels drets humans. En aquesta l铆nia, la C脿tedra UNESCO sobre Pau, Solidaritat i Di脿leg Intercultural, que va ser creada el 2017, fomentar脿 el treball d鈥檌nvestigaci贸 amb l鈥檕bjectiu d鈥檃nalitzar el valor afegit de la pau com a primer pilar de les Nacions Unides, i un dels principals objectius de la UNESCO. La noci贸 positiva de la pau, la qual est脿 connectada amb la promoci贸 i protecci贸 dels drets humans i el desenvolupament, hauria de convertir-se en una noci贸 viva que pugui ser utilitzada per les diverses ag猫ncies de les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats sobre el terreny.

 

 • Objectius

  Objectius generals: contribuci贸 als objectius generals de desenvolupament, tenint en compte el progr茅s social, econ貌mic i cultural.

  鈥 Donar suport al Programa d鈥橝cci贸 del Decenni Internacional per a l鈥橝costament de les Cultures;
  鈥 Analitzar els programes de pau elaborats per les entitats de les Nacions Unides;
  鈥 Crear xarxes i plataformes sobre la base de programes multiculturals amb universitats i la societat civil;
  鈥 Donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible

  Objectius espec铆fics

  鈥 Disseny, implementaci贸 i monitoratge d鈥檃ccions sobre projectes socials, econ貌mic i culturals;
  鈥 Implementaci贸 de Programes Educatius per implementar els principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible;
  鈥 Promulgaci贸 dels principis del Programa de Pau a trav茅s de publicacions i participaci贸 en esdeveniments nacionals i internacionals;
  鈥 Promulgaci贸 de la pau mitjan莽ant la creaci贸 d鈥檈strat猫gies de comunicaci贸 i noves tecnologies.

Activitats
Formaci贸
 • II curs sobre els Drets Humans i Pau en el marc de les Nacions Unides. 29-31 de gener, Ginebra (Su茂ssa).
 • Capacitaci贸 sobre Drets Humans i Pau per a estudiants de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Abat Oliba CEU. Palau de les Nacions, Ginebra (Su茂ssa), mar莽 de 2017.
 • Confer猫ncia sobre Drets Humans i Pau en el context de les Nacions Unides. Facultat de Dret, Universitat Abat Oliba CEU. 31 de setembre de 2017.
 • Curs a Costa Rica sobre Drets Humans
 • Jornada sobre nacionalitat i estrangeria (novembre 2017).
 • Curs de 鈥渃omunicaci贸 hol铆stica鈥 al consolat del Per煤 (novembre 2017)
 • Curs de comunicaci贸 i xarxes socials per a adolescents impartit al Consolat del Per煤 (gener 2018).
 • III Curs de voluntariat en col路laboraci贸 amb l鈥橝ssociaci贸 Aste (novembre 2017).
 • Curs d鈥檌ntroducci贸 als Objectius de Desenvolupament Sostenible per al personal de la Fundaci贸 Federico Ozanam (juny 2018).
Participaci贸 en esdeveniments
Organitzaci贸 d'esdeveniments'
PROJECTES EN MARXA

Investigaci贸 sobre l鈥橝genda de Pau de les Nacions Unides

Abordar les causes subjacents del conflicte 茅s clau per tra莽ar noves perspectives per a l鈥檃genda de pau de les Nacions Unides. Aquesta ha sigut l鈥檃mbici贸 d鈥檜n important projecte d鈥檌nvestigaci贸 iniciat per la UNESCO conjuntament amb la Universitat Abat Oliba CEU a Barcelona (Espanya) des del 2015 sobre els 鈥淎ven莽os i reptes per a l鈥橝genda de Pau de les entitats de les Nacions Unides despr茅s de 70 anys de la creaci贸 de la creaci贸 de les Nacions Unides: una reflexi贸 en el context del Decenni Internacional per a l鈥橝costament de les Cultures鈥. L鈥檕bjectiu d鈥檃questa investigaci贸 茅s analitzar com el sistema de les Nacions Unides ha contribu茂t a la promoci贸 de la pau durant els 煤ltims setanta anys.

De moment, el projecte ha reunit m茅s de 30 ag猫ncies de l鈥橭NU en dues consultes, una a Ginebra (juny de 2016) i una altra  a Nova York (desembre de 2016), amb l鈥檕bjectiu d鈥檃nalitzar la contribuci贸 del sistema de les Nacions Unides a la promoci贸 de la pau, centrant-se particularment en el passat, present i perspectives futures de l鈥檃genda de pau de l鈥橭NU. El projecte tamb茅 ha creat un Consell Consultiu compost per acad猫mics eminents i activistes per a la pau de tot el m贸n.

El projecte ofereix una valuosa oportunitat per valorar la resposta de les Nacions Unides a l鈥橝genda 2030 per al Desenvolupament Sostenible com a pilar d鈥檜na pau duradora, a la vegada que d贸na un nou impuls al Decenni Internacional per a l鈥橝costament de les Cultures (2013-2022).

PUBLICACIONS
LLIBRES

 

ESTUDIS
 • Estudis de pau
 • Estudis sobre ODS
EQUIP
 • Equip directiu
  1. Carmen Parra Rodriguez
  2. Rogelio Garc铆a Contreras
  3. Karina Gatica Chand铆a
  4. Andreu Barrabino
    
 • Equip col路laborador
  1. Christian Guillermet
  2. David Fernandez Puyana
  3. Yolanda Cruz L贸pez
  4. Marc Perell贸
  5. Silvia Loewe
  6. Sandra Fuentes
    
 • Consell Assessor

 

RECONEIXEMENTS
 • Premi 脕ngel Herrera Oria (curs 2016-2017) al millor estudiant per a l鈥檃lumna del m脿ster universitari en Gesti贸 i Comunicaci贸 d鈥橢ntitats Socials i Solid脿ries, Sara Garcia Escribano.
 • Premi de C脿rites Diocesana de Barcelona ha concedit en l鈥檈dici贸 2018 la distinci贸 Honor铆fica al millor Treball de Final de M脿ster de contingut social al treball presentat per Laura Busto L贸pez titulat: 鈥淟a cooperativa com a actiu a la conservaci贸 i desenvolupament local鈥 (curs 2017-2018).
 • Premi a la innovaci贸 docent per 鈥淓ducar la Mirada鈥 (curs 2017-2018).
 • Premi al millor curtmetratge solidari atorgat a la C脿tedra Unesco 鈥淧au, Solidaritat i Di脿leg Intercultural鈥. Novembre 2017. T铆tol: The Box.
 • Best Paper in Stream 鈥淪ocial Innovation & Food鈥: 鈥淒igital Platforms: New tools to Fight against Food Waste鈥, presentat a l鈥橧SIRC 2018.
ECONOMIA SOLID脌RIA
Presentaci贸

La C脿tedra d'Economia Solid脿ria (CES) t茅 com a finalitat l'estudi, la investigaci贸 i la promoci贸 de l'economia solid脿ria com a model de desenvolupament econ貌mic basat en el respecte a la persona, amb una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitj脿 de cohesi贸 social.

L'脿mbit d'actuaci贸 茅s el conjunt de l'Estat espanyol, si b茅 ha signat acords amb altres entitats d'脿mbit internacional, auton貌mic i local, per a la realitzaci贸 d'activitats conjuntes que serveixen per potenciar la implantaci贸 de l'economia solid脿ria en el nombre m茅s gran d'脿mbits possibles:

L'objectiu principal 茅s aprofundir en l'estudi i la investigaci贸 de l'economia solid脿ria, aix铆 com promoure activitats per al seu desenvolupament i aplicaci贸. Les accions priorit脿ries de la C脿tedra s'agrupen en els 脿mbits de: Formaci贸, Estudis i Investigacions i Sensibilitzaci贸.

Formaci贸
 • Curs d'Atenci贸 Integral per a malalts avan莽ats
 • Curs en educaci贸 financera
 • Curs 鈥渆ducar la mirada鈥
 • Tallers de reciclatge per a la creaci贸 d'鈥渁ules verdes鈥
Estudis i investigaci贸 en els seg眉ents 脿mbits
 • Integraci贸 de la immigraci贸 a trav茅s del treball
 • Dona immigrant
 • Crisi econ貌mica i economia solid脿ria
 • Finances 猫tiques
 • Transpar猫ncia en entitats del tercer sector
 • Emprenedoria social
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Comer莽 Just
 • Cl脿usules socials i reserves de mercat
 • Turisme social
 • Di脿leg Euromediterrani
Cooperaci贸 al desenvolupament

La CES ha firmat convenis amb Universitats Iberoamericanes a Per煤 i Xile per realitzar la formaci贸 d'emprenedors en economia solid脿ria.

La CES contribueix a l'educaci贸 a la zona a trav茅s de:

 • Un programa d'equipament de biblioteques a la regi贸 de Piura
 • Tallers d'animaci贸 lectora
 • Tallers d'empoderament de mares i fills

Aquests programes s贸n desenvolupats per estudiants de la Universitat Abat Oliba CEU a trav茅s del Premi 鈥減eriodisme solidari鈥, aix铆 com amb la participaci贸 d'entitats i col路laboradors compromesos amb la formaci贸 en valors

 • Programes de formaci贸 amb universitats iberoamericanes
 • Treball de camp a Municip脿lias a la Prov铆ncia de Piura
 
Sensibilitzaci贸
 • Donar a con猫ixer la C脿tedra d'Economia Solid脿ria, ja que 茅s la primera c脿tedra d'Espanya que busca sensibilitzar i formar a trav茅s de les eines pr貌pies d'una economia de valors.
 • Conscienciar de la import脿ncia de potenciar les activitats de les empreses i entitats d'economia social i solid脿ria per crear quadres directius compromesos amb la societat.
 • Aconseguir un posicionament basat en "solv猫ncia i credibilitat" que retorni a la societat la confian莽a en una economia responsable.
 • Aconseguir una notorietat suficient entre els p煤blics escollits que f脿cilment identifiqui a tots aquells que s贸n socialment responsables.
Activitats

Un dels eixos de treball de la CES 茅s la formaci贸 de professionals en economia social i solid脿ria a trav茅s dels diferents 脿mbits socials, econ貌mics i jur铆dics que estan relacionats amb el seu desenvolupament i l'impacte en la societat. Per aix貌, s'organitzen les activitats seg眉ents:

 • Passantia internacional per a autoritats en mat猫ria de models de tractament diferencials en medi tancat, per a adolescents que compleixen sanci贸 d'internaci贸.

 • Confer猫ncia Inaugural del 12猫 m脿ster en Gesti贸 i Comunicaci贸 d'Entitats Socials i Solid脿ries a c脿rrec del Sr. Ignacio Parody, presidente de la Fundaci贸 Trinijove, titulada: "L'Economia Solid脿ria al Segle XXI".

 • Xerrada de la Fundaci贸n No somos invisibles 鈥淚 els Valors Humans?鈥

 • Cicle de Confer猫ncies "Solidaritat a les aules" que imparteixen diversos experts en Drets Socials i Drets Humans als estudiants de grau de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Confer猫ncia del Sr. David Fern谩ndez, membre de l'Oficina de la Unesco a Ginebra, titulada: "Drets Humans i Educaci贸" als estudiants del grau en Educaci贸 Infantil i Prim脿ria.
 • Presentaci贸 del projecte Omega a la Universitat de Granada, Facultat de Belles Arts.
 • Membre del Jurat dels Premis d'Innovaci贸 i Transformaci贸 Social de l'Obra Social La Caixa.
 • Exposici贸 de No Somos Invisibles "L'Art 茅s vida鈥.
 • Participaci贸 en el Jurat del Festival Visualizame organitzat per la Fundaci贸n Inquietarte.

   

Activitats patrocinades
 • I Jornada Implementar la RSE: "El win-win entre empreses i el tercer sector"
 • II Jornada Implementar la RSE: "Del di脿leg a la co-creaci贸 amb els grups d鈥檌nter猫s social"
 • III Jornada Implementar la RSE. "Innovar per crear benestar a les organitzacions" V铆deo.
 • Jornada Internacional Sobre la Inclusi贸 Laboral a Trav茅s de les Empreses d'Inserci贸, l'Aplicaci贸 de Cl脿usules Socials i Reserves de Mercat, organitzada per la Fundaci贸 Trinijove i la C脿tedra d'Economia Solid脿ria de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Jornada Commemorativa del 10猫 aniversari del Conveni Internacional de Persones amb Discapacitat: Els drets dels nens amb discapacitat.
 • III Jornada dels Drets dels Nens: 鈥淓ls Nens i l'Esport鈥 L'Esport 茅s un dret hum脿? El dret del nen a l'activitat f铆sica esportiva.
 • Segona Jornada Internacional Qualitat de Vida i Fam铆lia organitzada per la Gendarmeria de Xile i C脿tedra de Qualitat de Vida de la Facultat de Ci猫ncies Humanes i Educaci贸. Not铆cia. Not铆cia.
 • Impuls d'UNIRUN Solidari. La C脿tedra d'Economia Solid脿ria va patrocinar la carrera de joves de la Fundaci贸 Trinijove que van participar amb el dorsal de la Universitat Abat Oliba CEU. Aix铆 mateix, l'鈥淓uro solidari鈥 que van aportar els corredors es va destinar a obres socials en aquesta Fundaci贸 que treballa per la inserci贸 dels joves.
 • Project Renueva de Danone.
Projectes en curs
 • N煤mero de refer猫ncia: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Projecte Jean Monnet
  T铆tol del projecte: Monnet EU Law between Universalism and Fragmentation: Exploring the Challenge of Promoting EU Values Beyond its Borders
  Organitzaci贸 coordinadora: Asociaci贸n Espa帽ola de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodr铆guez
  Resum: El projecte Jean Monnet t茅 com a objectiu l'impacte dels canvis produ茂ts a la Uni贸 Europea a trav茅s de l'avaluaci贸 dels valors europeus.

 

 • N煤mero de refer猫ncia: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE
  Inici i final del projecte: 2014/2016
  Programa o iniciativa: Erasmus+
  T铆tol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA).
  Organitzaci贸 coordinadora: Yasar Universitesi
  Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia); Cork Institute of Technology (Irlanda); Ionian University (Grecia); Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia); Conservatorio Statale di Musica 鈥淓.F. Dall鈥橝baco鈥 (Italia); Fundaci贸 Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona);
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodr铆guez i Olga Lasaga Millet
  Resum: El proyecte OMEGA es construeix per incrementar l'ocupaci贸 dels estudiants d'art i m煤sica. La iniciativa es proposa per equipar d'habilitats i compet猫ncies extra als m煤sics i artistes.

   

 • N煤mero de refer猫ncia: 553418-EPP-1-2014-1-ES-EPPJMO-PROJECT
  Inici i final del projecte: 2016/2017
  Programa o iniciativa: Universidad pac铆fico de Chile
  T铆tol del projecte: N煤cleo Acad茅mico Desarrollo Humano y Econom铆a Social. Facultad de Ciencias Humanas y Educaci贸n
  Organitzaci贸 coordinadora: Facultat de Ci猫ncies Humanes i Educaci贸 Universidad Pac铆fico de Chile
  Centres col路laboradors: Universidad Abat Oliba CEU, Sembra, Promedu, Instituto de Cartograf铆a Investigaci贸n y Formaci贸n para el Ordenamiento Territorial (CIFOT) Facultad de Filosof铆a y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina,
  Investigadors del projecte a la UAO CEU: Carmen Parra Rodr铆guez
  Resum: La generaci贸 de coneixement respecte de l'economia solid脿ria com una forma efica莽 de generar espais de desenvolupament hum脿 i social amb impacte en un conjunt de beneficis socials i culturals presents en la qualitat de vida de les persones.

   

   

Mem貌ries

El Treball que realitza la CES queda reflectit a les mem貌ries que aquesta C脿tedra realitza:

Sensibilitzaci贸

La C脿tedra duu a terme la seva tasca de sensibilitzaci贸 a trav茅s de la realitzaci贸 de nombroses activitats l煤diques, socials i culturals per donar difusi贸 a l'economia solid脿ria a la societat.

 • Assist猫ncia a la Fira Inserciona.
 • Confer猫ncia de Jordi Rogl谩, Director de C谩ritas Barcelona.
 • Confer猫ncia inaugural de la Novena edici贸 del m脿ster d'Economia Social i Solid脿ria a c脿rrec del Prof. Alex Murdock Prof. Of Nonprofit Management and Leadership de la London Southbank University amb el t铆tol 鈥淪ocial Innovation and shared value in the food sector鈥 same wine but new bottles鈥. La professora va impartir la confer猫ncia titulada 鈥淓l binomio Pobreza y Econom铆a: Un reto para el Siglo XXI鈥 a la clausura del Doctorat d'Economia a la seva edici贸 de 2014.
 • Confer猫ncia impartida pel Prof. Douglas Cassel de la Notre Dame University (Indiana) titulada: Empresas y Derechos Humanos.
 • Organitzaci贸 de la Jornada sobre 鈥淟a importancia de la educaci贸n en el respeto de los derechos de la familia".
 • Celebraci贸 del 10猫 Aniversari de l'Observatori d'Economia Solid脿ria (OES).
 • Confer猫ncia impartida pel Sr. Joan Mel茅 Exdirector General del Triodos Bank amb el t铆tol: 鈥淏anca 茅tica, banca transparente鈥.
 • Confer猫ncia impartida pel Dr. Ferran Porta, Exdirector del Departament d'Economia de la Universitat Abat Oliba CEU i membre de la C脿tedra d'Economia Solid脿ria titulada: La econom铆a solidaria versus la econom铆a colaborativa.
 • Confer猫ncia impartida per la Sra. Carmen Trilla membre del Programa 鈥淯niversitats amb Cor鈥 de C谩ritas Diocesanas de Catalunya, el t铆tol del qual va ser: "Servicio de Mediaci贸n de la Vivienda de C谩ritas Diocesana de Barcelona".
 • Confer猫ncia a c脿rrec de l'Alt Representant Permanent de Costa Rica davant les Nacions Unides a Ginebra, Christian Guillermet Fern谩ndez. El tema escollit va ser el Dret Hum脿 a la Pau.

 

Actes organitzats a la Universitat Abat Oliba CEU

 • Acte coorganitzat per la CES i la Plataforma per la Fam铆lia Catalunya-ONU a la seu de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, el 2 d'octubre de 2015, sota el t铆tol 鈥淟a Familia como instituci贸n de valores, soporte e integraci贸n鈥.
  L'acte va comptar amb les intervencions de la Secretaria de Fam铆lia de la Generalitat de Catalunya, Dolors Gordi, i de la Secretaria General de la Universitat Abat Oliba CEU, Dra. Carmen Parra. La vicepresidenta de la Plataforma per la Fam铆lia Catalunya-ONU, Cecilia Bosch, la coordinadora psicooncol貌gica de la Fundaci贸 FEFOC, Dra. Tania Estap茅; el membre del Centre Cultural Gitano de la Mina, Manuel Cort茅s; l'advocat Oscar Puy, el membre del Centre Cultural Gitano de La Mina, Manuel Fern谩ndez Cort茅s, i el periodista Daniel Arasa. Tots ells han reivindicat el comprom铆s de la fam铆lia amb la societat civil.
 • Jornada XXV Aniversari de la Convenci贸 dels Drets de l'Infant
  La CES, juntament amb els Departaments de Psicologia, Educaci贸 i Comunicaci贸 de la Universitat Abat Oliba CEU, va organitzar el novembre una Confer猫ncia per commemorar el XXV Aniversari de la Convenci贸 dels Drets de l'Infant. En aquests actes van ser-hi presents institucions relacionades amb els menors, tant d'脿mbit internacional (UNICEF) com de l'脿mbit p煤blic (Ajuntament de Barcelona) i privat representat en organitzacions que treballen amb menors.
  Les conclusions, redactades pel Comit猫 d'Organitzaci贸, van ser distribu茂des entre les entitats p煤bliques i privades que treballen amb menors.

 

Activitats patrocinades per la C脿tedra d'Economia Solid脿ria

 • Patrocini de la II edici贸 de la Mostra de Cinema Peru脿 celebrat a Barcelona del 10 al 16 de setembre de 2009
 • Premi de Periodisme Solidari
 • Patrocini de la III edici贸 de la Mostra de Cinema Peru脿 celebrat a Barcelona del 10 al 23 de setembre de 2010
 • Patrocinadors del Premi d'arquitectura sostenible organitzat per Arquitectum
 • I Concurs de Fotografia "Nuevas Miradas鈥
 • Patrocini del Congr茅s Internacional sobre el Dret Hum脿 a la Pau
 • Amfitriona de la desfilada solid脿ria organitzada per la Fundaci贸 ARED en el marc de la Marat贸 contra la Pobresa organitzada per TV3
 • Copatrocini del 鈥渞aid鈥 solidari UNIDESERT
 • Patrocini del I Premi de Curts Solidaris al Festival Visual铆zame organitzat per la Fundaci贸 Inquietarte
Estudis i publicacions
Estudis en mat猫ria d'immigraci贸

La C脿tedra d'Economia Solid脿ria treballa en mat猫ria d'immigraci贸 a trav茅s de projectes amb ajudes concedides per institucions p煤bliques i privades. En l'actualitat t茅 publicats informes que s贸n fruit d'aquestes investigacions:

 • EQUAL, INCAT, URBA-RURAL: 鈥淚gualdad de oportunidades para familias de inmigrantes en Catalunya鈥, finan莽at pel Fons Social Europeu en el per铆ode 2002/ 2004.
 • Proyecto sobre movimientos migratorios, finan莽at per la Universitat Abat Oliba en el per铆ode 2006/2007.
 • Estrat猫gies d'integraci贸 de la poblaci贸 immigrant mitjan莽ant el treball en 脿rees rurals de Catalunya, finan莽at pel Banco Santander en el per铆ode 2007/2008. Investigador principal: Dr. Ferran Trae.
 • Estrat猫gies d'integraci贸 de la poblaci贸 immigrant mitjan莽ant el treball en 脿rees rurals de Catalunya: Relaci贸 amb els fons estructurals europeus i amb pol铆tiques d'acolliment i habitatge a les zones rurals de Catalunya, finan莽at per AGAUR - Ag猫ncia de Gesti贸 d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR en el per铆ode 2007/2008. Investigadora principal: Dra. Carmen Ruiz Vi帽als.
 • Aplicaci贸 dels recursos de l鈥檈conomia solid脿ria a la immigraci贸 urbana als barris de La Torrassa i la Trinitat Vella, en el Programa de 鈥淎juts de Suport a la Recerca Aplicada i a la Formaci贸 Universit脿ria en Immigraci贸 ARAFI) de l'AGAUR - Ag猫ncia de Gesti贸 d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya en el per铆ode 2008/ 2009. Investigadora principal: Carmen Parra Rodr铆guez.
Estudis en transpar猫ncia

La C脿tedra d'Economia Solid脿ria treballa en mat猫ria de transpar猫ncia en el tercer sector amb ajudes concedides per institucions p煤bliques i privades.

 • Estudis al voltant de la crisi econ貌mica i l'economia solid脿ria

  La C脿tedra d'Economia Solid脿ria treballa avaluant l'impacte que ha produ茂t la crisi al sector de l'economia social i solid脿ria a trav茅s de projectes amb ajudes concedides per institucions p煤bliques i privades.

 • T铆tol del projecte
  "La crisis y la Econom铆a solidaria", finan莽ada pel Banco Santander en col路laboraci贸 amb el Baruch College de Nova York (USA), London Southbank University (Regne Unit), Universit茅 Catholique de l鈥橭uest (Fran莽a), Universidade Lus贸fona (Portugal), Universidad del Pac铆fico (Xile) i l鈥檃ssociaci贸 ETANE, en el per铆ode 2009/2010. Investigadora principal: Dra.Carmen Parra.
Llibres
 • Parra Rodr铆guez, C. (2009) - Dones Immigrants i Treball al llibre Dona i Treball. Una visi贸 multidisciplin脿ria (Dir. Anna L贸pez Puig) .-Arola editors.-Tarragona (Espanya).- 2009.
 • Parra Rodr铆guez, C. (2010) .- Empresas con conciencia.- Ed.: Viceversa editorial.- Barcelona (Espanya) .- ISBN 978-84-92819-23-5
 • Parra Rodr铆guez, C.; Porta Jaques, F. (Dir.) (2011).- El impacto de la crisis econ贸mica en la econom铆a social y solidaria.- Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-84-7698- 963-0
 • Parra Rodr铆guez, C.; Porta Jaques, F. (Dir.) (2011).- Tercer Sector, Econom铆a Social y Econom铆a Solidaria en Espa帽a al llibre El impacto de la crisis econ贸mica en la econom铆a social y solidaria.- Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-84-7698- 963-0
 • Parra Rodr铆guez, C. (2011).- La Uni贸n Europea: una apuesta institucional por vincular educaci贸n y empleo al llibre El camino hacia el empleo en un mundo complejo. La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias (Olga Lasaga, Javier Barraycoa) .- P脿gs. 24-40 -. Editorial.- Fragua .- Madrid (Espanya).- ISBN.- 978-84-7074-422-8. (e-book) 978-84-7074-423-5.
 • Parra Rodr铆guez, C. (2011).- El nuevo marco de las autorizaciones de trabajo en el libro Comentarios a la reforma de la Ley de extranjer铆a (LO 2/2009) .- P脿gs. 205-219 -. Editorial.- Tirant Lo Blanch .- Val猫ncia (Espanya) .- ISBN.- 978-84-9004-039-3.
 • Projecte I+D 鈥淟a integraci贸n de los inmigrantes鈥. (Dir. Andreu Olesti Rayo, ref. DER 2008-00126/JURI)
 • Parra Rodr铆guez, C. (2011).- Profesionales altamente cualificados, trabajadores de temporada, trabajadores transfronterizos y trabajadores en el marco de prestaciones transnacionales de servicios.- al llibre La nueva regulaci贸n de la inmigraci贸n y la extranjer铆a en Espa帽a.- P脿gs. 439-456 -. Editorial.- Tirant Lo Blanch.-Valencia (Espanya).- ISBN.- 9788490045114
 • Parra Rodr铆guez, C.; Ruiz Vinyals, C. (Dir.) (2012) .- Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-8476 98642- 4
 • Parra Rodr铆guez, C.; (Dir.) (2012) .- Re-examining the concept of social innovation.- al llibre Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espanya).- ISBN 978-8476 98642- 4
 • Parra Rodr铆guez, C.- Las empresas de inserci贸n, herramienta econ贸mica para luchar contra la crisis en el libro .- Instrumentos solidarios en tiempos de crisis - Ed.: J.M. Bosch editor.- Barcelona (Espa帽a).- ISBN 978-8476 98642- 4
 • Ruiz, C; Parra C. (2013) - Social Innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies. - Ed.- Routledge. Taylor & Francis Group.-. London and New York.- ISBN 978-0-415-64014-5
 • Parra Rodriguez, C. (2013).- The Impact of the Economic Recession on Spain's Third Sector.- al llibre Government-Nonprofit Relations in Times of Recession (ed. Rachel Laforest) - P脿gs. 129-145 -. Editorial.- Quen`s Policy Studies Series.- School of Policy Studies, Queen鈥檚 University.- McGill-Queen鈥檚 University Press.- Montreal&Kingston ( Canad脿).- any 2013.- ISBN.- 978-1-55339-327-6.
 • Parra Rodr铆guez, C; Porta Jaques, F. (Dir.) (2014).- Emprendedur铆a social: Alternativa sostenible para una nueva econom铆a.- Ed.- J.M. Bosch editor .- Barcelona.- ISBN 978-84-942385-9-8.
 • Parra Rodr铆guez, C.- (2014).- Instrumentos para el fomento de la emprendedur铆a social.- al llibre Emprendedur铆a social: Alternativa sostenible para una nueva econom铆a - P脿gs. 27-53 -. Editorial.- J.M. Bosch Editor .- Barcelona (Espanya).- ISBN.- 978-84-942385-9-8
 • Parra Rodr铆guez, C. (2014).- Docencia virtual en programas de postgrado: la importancia de la colaboraci贸n social en comunidades virtuales en el libro Docencia virtual y experiencias de innovaci贸n docente - P脿gs. 64-77 -. Huygens Editorial .- Barcelona (Espanya).- ISBN.- 978-84-15663-38-6
 • Parra Rodr铆guez, C. (2015).- 鈥淢ujer inmigrante, mujer trabajadora鈥 en el libro La mujer incansable. Barreras y retos laborales - P脿gs. 173-195 -. Editorial Sintesis .- Madrid (Espanya).- ISBN.- 978-84-9077-228-7
 • Parra Rodr铆guez, C. (2015).- 鈥淓l cine como herramienta formativa en el aula: Educar la Mirada鈥 al llibre Docencia virtual y experiencias de innovaci贸n docente: entornos b-learning y e-learnig. - P脿gs. 267-271 -. Editorial.- Huygens.- Barcelona (Espanya).- ISBN.- 978-84-15663-49-2
 • Parra Rodr铆guez, C. (2016) 鈥淓ntrepreneurship and Business鈥 en el libro Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. - P脿gs. 192-229 -. Editorial. - Yasar University. - Izmir  (Turquia). - ISBN. - 978-975-6339-51-0. Erasmus + Program of the European Union.
 • Parra Rodr铆guez, C. (2016) 鈥淓l audiovisual y la conciencia emp谩tica鈥 al llibre Variables psicol贸gicas y educativas para la intervenci贸n en el 谩mbito escolar - Pag. 67-75 -. Editorial.- ASUNIVEP.- Almeria (Espanya).- ISBN.- 978-84-617-5569-1
 • Parra Rodriguez, C. (2016) 鈥淩estriction on the Free Movement of Persons with the Framework of immigration Policy鈥 al llibre EU Migration Policy and the internal security of the Members States - P脿gs. 183-210-. Editorial De Iure Pl.- Berl铆n (Espanya).- ISBN.- 978- 39- 817- 7856- 4
 • Parra Rodr铆guez, C. (2017) 鈥淓spa帽a frente a los retos internacionales y europeos del desarrollo sostenible鈥 al llibre Espa帽a y la Uni贸n Europea en el orden internacional - P脿gs. 1319-1329-. Editorial.-Tirant lo Blanch.- Val猫ncia (Espanya).- ISBN.- 978-84-9143-483-2.
 • Parra Rodr铆guez, C.; Cruz L贸pez, Y. (2017) 鈥淓l cine como herramienta did谩ctica en la ense帽anza del Derecho. Listen m谩s all谩 de lo que ves. En el punto de mira: Sobre comunicaci贸n en la era digital - P脿gs. 87-96-. Editorial.- McGraw Hill Education.- Madrid (Espanya).- ISBN.- 978-84-486-13617
 • Parra Rodr铆guez, C.; Cruz L贸pez, Y. (2017) 鈥淓l cine como herramienta did谩ctica en la ense帽anza del Derecho. Listen m谩s all谩 de lo que ves鈥 al llibre Nuevos retos docentes en ciencias sociales y jur铆dicas- P脿gs. 157-168-. Editorial.-Huygens.- Barcelona (Espanya)..- ISBN.- 978-84-15-663768.
 • Parra Rodr铆guez, C. 鈥淭he protection of underwater cultural heritage from the perspectives of International Law鈥 al llibre New Approaches to the Law of the Sea (In Honour of Ambassador Jose Antonio de Yturriaga 鈥揃arber谩n). Fernandez-Sanchez, P.P. ( Ed.)  - P脿gs.  273-291-. Editorial Nova Science Publishers.- Nueva York (Estats Units).- ISBN.- 978-15-36119848.
Revistes
 • Parra Rodr铆guez, C.(2007) - 鈥淓conom铆a solidaria鈥.- Punto CEU.- n潞 2.- pp. 26-27.- Madrid.
 • Parra Rodr铆guez, C (2007) .- 鈥淟a responsabilidad social corporativa en las PYMES鈥. Catalunya Empresarial- n潞 205.- novembre.- pp. 60-64.- Barcelona.
 • Parra Rodr铆guez, C. (2008) .- 鈥淟as empresas de inserci贸n, herramientas de la econom铆a solidaria鈥.- Catalunya Empresarial.- n潞 209 .- pp. 56-61.- Barcelona.
 • Parra Rodr铆guez, C (2010) - 鈥淎帽o europeo de la Lucha contra la pobreza鈥.- Punto CEU.- Vol. Mar莽.- n潞14.- pp. 6-8.- Madrid.
 • Parra Rodr铆guez, C. (2010) - 鈥淟a inserci贸n por lo econ贸mico: una manera de entender la econom铆a en el Siglo XXI鈥. Revista de trabajo social.- Vol. anniversari.- Santiago de Chile.
 • Parra Rodr铆guez, C.(2011) - 鈥淟a sostenibilidad del mercado en 茅poca de crisis鈥.- Catalunya Empresarial.- n潞 226 .- pp. 20-22 .- Barcelona.
 • Parra Rodr铆guez, C. (2011) - 鈥淟a sostenibilidad medioambiental鈥.- Catalunya Empresarial.- Mar莽-abril.- pp.50- 52.- Barcelona (Espanya). Dip. legal: B- 24016-1987
 • Parra Rodr铆guez, C- .(2012).- 鈥 Consejos para invertir al otro lado del Atl谩ntico鈥.- El Peri贸dico.- + Valor .- Barcelona (Espanya).
 • Parra Rodr铆guez, C.(2011).- 鈥淟a sostenibilidad del mercado en tiempos de crisis鈥.- Catalunya Empresarial .- n潞 226 .-pp. 20 -22.- Barcelona (Espanya).-ISSN: 1029-7006
 • Parra Rodr铆guez, C. (2012) - 鈥淟a cumbre de Durban鈥.- Catalunya Empresarial.- n潞 232.- pp. 25-27.- Barcelona (Espanya).- ISSN: 1029-7006
 • Parra Rodr铆guez, C. (2012).- 鈥淟as energ铆as renovables fuentes de empleo y cohesi贸n social鈥.- Catalunya Empresarial.-n潞 236.-pp. 22 -25.- Barcelona (Espanya).- ISSN: 1029-7006
 • Parra Rodr铆guez, C. (2012).- 鈥淔inanzas 茅ticas y finanzas solidarias en Espa帽a鈥.- Revista de trabajo social.- n潞 3.- pp. 53 -75.- Santiago (Xile). ISSN 0718-980 X
 • Vill谩n, C.; Parra C.; Fern谩ndez D. (2013) 鈥淧anstwa Europy Wschodniej i prawo czlowieka do pokoju鈥.- Sprawy. Miedzynaridowe.- Vol.- LXVI.- n潞 1.-pp. 93-102.-Pol貌nia. ISSN 0038-853x
 • Parra Rodr铆guez, C. (2013).- 鈥淓conom铆a solidaria para el Siglo XXI鈥.- Catalu帽a Econ贸mica.- Volumen: 518 .- pp. 18 -22.- Barcelona (Espanya).- Dip貌sit Legal B-14938-95
 • Parra Rodr铆guez, C. (2013).- 鈥淟a empresa social: Creadora de empleos verdes en Espa帽a鈥.- Revista de trabajo social.- Vol.: 4 n潞 41.- pp. 53 鈥 63.- Santiago (Xile). ISSN 0718-980 X
 • Vill谩n, C.; Parra C.; Fern谩ndez D. (2015) 鈥淧anstwa Europy Wschodniej i prawo czlowieka do pokoju鈥 Sprawy. Miedzynaridowe.- Vol.: LXVI N煤mero: 1.-pp.: 93 -102.- Pol貌nia. ISSN 0038-853x
 • Parra Rodr铆guez, C. (2015) 鈥淟a sostenibilidad del Tercer Sector a trav茅s de las herramientas de la Emprendedur铆a Social鈥 Revista Espa帽ola del Tercer Sector.- Vol.: N煤mero: 31.-  pp. 121 - 146.- Madrid (Espanya). ISSN.- 1886-0400.- Dip貌sit Legal  M-28037-2013.
 • Parra Rodr铆guez, C.; Lasaga Millet , O. 鈥淩esponding to the Challenge: Formative Programmes for Social Entrepreneurs鈥.- Journal of Yasar University.-  pp. 93 - 105 .- Izmir (Turquia). ISSN.- 1305-970X.
 • Lasaga Millet , O; Parra Rodr铆guez, C. 鈥淧ractices for Collaboration between Universities, Businesses and the Third Sector: ICT Formative Project for the Insertion of Youths at Risk of Social Exclusion鈥.- Journal of Yasar University.-  pp. 21-30 .- Any: 2015.- Izmir  ( Turquia). ISSN.- 1305-970X.
 • Lasaga Millet, O.; Parra Rodr铆guez, C. (2017) 鈥淓ncouraging Skills and Entrepreneurial Spirit to Improve Employability of Young Artist鈥.- World Academy of Science , Engineering and Technology.- Vol. 4 N煤mero:3.-  ISSN.-  2010376X, 20103778
 • Parra Rodr铆guez, C. (2017) 鈥淰irtual teaching in postgraduate programmes: the importance of social collaboration in virtual communities鈥 Procedia Social and Behavioral Sciences 237 (2017) 1430 鈥 1438 .- Vol. N煤mero:.-  pp. 1430 -1438  ISSN.- 1877-0428
 • Parra Rodr铆guez, C.; Lasaga Millet, O. (2017) 鈥淓l papel del tutor de empresa en las pr谩cticas de estudiantes con discapacidad鈥.- The UB Journal of Psychology - Vol. 47  N煤mero:3.-  pp. 53- 54   Barcelona ISSN.- 0066-5126.
 • 鈥淓mpr猫n a prop teu鈥 amb la Fundaci贸 Trinijove
 • "El impacto del cambio clim谩tico en la econom铆a" The Economy Journal.com
Consell Assessor

 

Premis
 • La Federaci贸 d'Associacions Empresarials d'Empreses d'Inserci贸 (FAEDEI) va atorgar a la C脿tedra d'Economia Solid脿ria el Premi Empresa Responsable amb la Inserci贸 (ERI).
 • C脿ritas Diocesana de Barcelona ha concedit en l'edici贸 2017 la Distinci贸 Honor铆fica al millor Treball de Final de M脿ster de contingut social al treball presentat per Jos茅 Miguel Garc铆a Rivas titulat: 鈥淢anos Unidas. An谩lisis hist贸rico de la entidad y de una campa帽a de marketing鈥.

 • Premio 脕ngel Herrera Oria al millor estudiant per a l'alumna del m脿ster universitari en Gesti贸 i Comunicaci贸 d'Entitats Socials i Solid脿ries, Sara Garc铆a Escribano.

 • C脿ritas Diocesana de Barcelona ha concedit en l'edici贸 2018 la Distinci贸 Honor铆fica al millor Treball de Final de M脿ster de contingut social al treball presentat per Laura Busto L贸pez titulat: 鈥La cooperativa como activo a la conservaci贸n y desarrollo local鈥.

   

EMPRESA FAMILIAR

Presentaci贸

La C脿tedra de Creaci贸 d鈥橢mpreses i Empresa Familiar t茅 per objecte l鈥檃n脿lisi, la investigaci贸 i la doc猫ncia de la realitat i perspectives d鈥檃questes empreses des de tots els punts de vista que es creuen rellevants, tot ocupant-se de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d鈥檌nvestigaci贸 que contribueixin a millorar la formaci贸 dels alumnes en aquesta mat猫ria. Fet que la C脿tedra t茅 un car脿cter multidisciplinari, pot impartir-se en coordinaci贸 amb els plans d鈥檈studi elaborats per Departaments com els d鈥橝dministraci贸 i Direcci贸 d鈥橢mpreses, Dret, Economia i Psicologia.

D鈥檜na banda, s鈥檈studien tots els processos necessaris per a la creaci贸 d鈥檈mpreses: idea de negoci, estudi de mercat, elaboraci贸 de business plan, etc., tot aportant els instruments adequats per facilitar el desenvolupament de l鈥檈mprenedoria. D鈥檃ltra banda, s鈥檈studia la realitat de l鈥檈mpresa familiar, nucli central aut猫ntic de l鈥檈conomia, posant 猫mfasi en les q眉estions m茅s complicades relacionades amb la continu茂tat d鈥檃quest model d鈥檈mpresa, les relacions entre fam铆lia i empresa, i objectius de futur com ara la professionalitzaci贸 i la internacionalitzaci贸.

La C脿tedra forma part de ple dret de la Xarxa de C脿tedres d鈥橢mpresa Familiar patrocinada per l鈥橧nstitut de l鈥橢mpresa Familiar i que est脿 considerada als nostres dies com la m茅s important del m贸n. Compta amb C脿tedres similars a 37 universitats espanyoles, possibilitant el treball en xarxa i la sempre tan necess脿ria interacci贸 entre el m贸n de l鈥檈mpresa i la universitat.

Activitats

En l'脿mbit docent, la C脿tedra tutela dues assignatures al grau d鈥橝dministraci贸 i Direcci贸 d鈥橢mpreses, concretament: 鈥淓conomia de l鈥橢mpresa Familiar鈥, assignatura de sis cr猫dits que s鈥檌mparteix al tercer curs; i 鈥淓conomia Aplicada: enterpreneurship y business game鈥, assignatura de nou cr猫dits de quart curs. En aquestes assignatures, al marge dels estudis te貌rics es realitzen pr脿ctiques espec铆fiques com ara la resoluci贸 de casos d鈥檈mpresa familiar, l鈥檈laboraci贸 de 鈥渂usiness plan鈥, o la realitzaci贸 d鈥檜n joc d鈥檈mpresa en el qual es reprodueixen les condicions habituals en un mercat competitiu internacional. En aquestes activitats es compta amb la pres猫ncia de professionals destacats que imparteixen sessions monogr脿fiques sobre q眉estions pr貌pies de la seva dedicaci贸 professional habitual.

OBSERVATORI LABORAL

Presentaci贸

Amb la implantaci贸 de l鈥橢spai Europeu d鈥橢ducaci贸 Superior (EEES) les Universitats assumeixen el repte d鈥檃nalitzar constantment tant l鈥檈voluci贸 de les necessitats del mercat laboral com la valoraci贸 que realitzen els graduats de la utilitat de la formaci贸 rebuda per a la seva capacitaci贸 en l鈥檈xercici professional.

Amb aquesta finalitat, la Universitat Abat Oliba CEU va constituir per acord de la Junta de Govern el 30 de juny de 2009 l鈥橭bservatori Laboral com un espai d鈥檌nvestigaci贸 multidisciplinari centrat en l鈥檃n脿lisi de les din脿miques del mercat laboral. Aquest Institut d鈥橧nvestigaci贸 est脿 codirigit pel Dr. Javier Barraycoa Mart铆nez i la Dra. Olga Lasaga Millet. Aquest Institut mant茅 una estreta col路laboraci贸 amb altres observatoris laborals i institucions p煤bliques i privades vinculades a l'脿mbit de la inserci贸 laboral i l'orientaci贸 professional.

Els principals objectius de l'Observatori Laboral s贸n:

 • Desenvolupar estudis de compet猫ncies professionals i ocupabilitat.
 • Prognosi del mercat laboral.
 • Promoure la relaci贸 entre Universitat i Empresa.
 • Participar en investigacions nacionals i internacionals.

Com a resultat de l'脿mplia i reconeguda traject貌ria en la laboral investigadora de l'Observatori Laboral, s'ha aconseguit el naixement del GRUPO EMERGENTE EJES.


Direcci贸 de contacte: observatorilaboral@uao.es

Activitats
Projectes realitzats
OPENING MORE EMPLOYMENT GATES FOR ART AND MUSIC STUDENTS

N煤mero de refer猫ncia: 230426-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE

Inici i final del projecte: 2014 - 2016

Programa o iniciativa: Erasmus+

Organitzacions participants: Yasar Universitesi (Turquia); Cork Institute of Technology (Irlanda); Ionian University (Gr猫cia); Izmir Foundation for Culture Arts and Education (Turquia); Conservatorio Statale di Musica 鈥淓.F. Dall鈥橝baco鈥 (It脿lia); Fundaci贸 Privada Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona).

Investigadors: Payam G眉l Susanni i Paolo Susanni (Ya莽ar University), Erato Alakiozidou i Antonia Chantzi (Be Artive), Michael Joyce i Gabriela Mayer (CIT Cork School OF Music), Emin Bakay (EGECED), Dimitra Trypani i Jiannis Toulis (Ionian University), Hugh Ward-Perkins i Kathy-Ann Koralek (Conservatorio 鈥淓. F. Dall鈥橝baco鈥- Verona), Carmen Parra Rodr铆guez i Olga Lasaga Millet (UAO CEU).   

T铆tol del projecte: Opening More Employment Gates for Art and Music Students (OMEGA).   

Resum: El projecte OMEGA es construeix per incrementar l'ocupabilitat dels estudiants d'art i m煤sica. La iniciativa pret茅n per equipar d'habilitats i compet猫ncies extra als m煤sics i artistes. 

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACI脫, AVALUACI脫, ACREDITACI脫 I CERTIFICACI脫 DEL TUTOR D鈥橢MPRESA

N煤mero de refer猫ncia: B1314R01 

Inici i final del projecte: 2014/2015

Programa o iniciativa: 脌rea de desenvolupament Econ貌mic i Ocupaci贸, Diputaci贸 de Barcelona

T铆tol del projecte: Disseny i desenvolupament de la formaci贸, avaluaci贸, acreditaci贸 i certificaci贸 del tutor d鈥檈mpresa 

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU i Universitat de Barcelona    

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet (UAO CEU), Javier Barraycoa Mart铆nez (UAO CEU) i Antoni Moreno Garc铆a (UB).

Assistent de la investigaci贸: Patricia Boquete Sancho   

Resum: el projecte t茅 per objectiu l'elaboraci贸 de materials pedag貌gics i el disseny d'un programa de formaci贸 que proporcioni als tutors d'empresa eines 煤tils en l'exercici de les seves funcions docents i orientadores dels estudiants en pr脿ctiques.   

 
 
PROJECTE DE FORMACI脫 TIC PER A LA INSERCI脫 DE JOVES EN RISC D'EXCLUSI脫 SOCIAL    

N煤mero de refer猫ncia: OBSLAB1-2014  

Inici i final del projecte: 2014

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusi贸 Social (EJES).   

T铆tol del projecte: Projecte de formaci贸 TIC per a la inserci贸 de joves en risc d'exclusi贸 social

Organitzacions participants: Fundaci贸 Trinijove, Proyecto Universidad Empresa (PUE), Cisco Systems i la Universitat Abat Oliba CEU.
Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet    

Resum: el principal objectiu del projecte 茅s buscar f贸rmules que promoguin la cooperaci贸 universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situaci贸 d'exclusi贸 social.     

ECPES

N煤mero de refer猫ncia: EE_14 Lot3 鈥 [ECPES]

Inici i final del projecte: 2012/14

Programa o iniciativa: EUROPEAN PROJECT Educaci贸 en l'esperit empresarial

T铆tol del projecte: ECPES

Organitzaci贸 coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Resum: dissenyar i provar un marc com煤 europeu d'eines i indicadors per avaluar la mentalitat, l'actitud i les capacitats emprenedores adquirides pels estudiants d'educaci贸 empresarial.

P虏INS - Parents as Partners in Nursery School

N煤mero de refer猫ncia:

Inici i final del projecte: 2011/13

Programa o iniciativa: Lifelong Learning Programme

T铆tol del projecte: P虏INS - Parents as Partners in Nursery School

Organitzaci贸 coordinadora: Higher Institute for Family Sciences - Hogeschool-Universiteit Brussel (HIG/HUB) (BE)

Resum: projecte destinat a promoure la inclusi贸 social de les dones immigrants facilitant el seu acc茅s a programes de formaci贸 en l'脿mbit de l'educaci贸 infantil i la seva posterior ocupabilitat.

Projecte de millora de la qualitat docent "pr脿ctiques internacionals"

N煤mero de refer猫ncia: 2010MQD00162

Inici i final del projecte: 2010 / 2012

Entitat financiadora: AGAUR (Ag猫ncia de Gesti贸 d'Ajuts Universitaris i de Recerca)

T铆tol del projecte: Projecte de millora de la qualitat docent "pr脿ctiques internacionals"

Resum: disseny d'un procediment coordiant del servei de relacions internacionals i el servei d'ocupaci贸 per optimitzar les estades internacionals per tal de millorar les compet猫ncies professionals i l'ocupabilitat.

 
 
Sistema universitari per l'ocupabilitat

N煤mero de refer猫ncia: Orden Edu/2346/2011

Inici i final del projecte: 2011-2012

Entidad financiadora: Ministeri d鈥橢ducaci贸

T铆tol del projecte: Sistema universitari per a l鈥檕cupaci贸 鈥 SUE Global acci贸 II establiment de les bases per al disseny d鈥檜n sistema d鈥檃valuaci贸, formaci贸 i acreditaci贸 de compet猫ncies per a l鈥檕cupaci贸. 

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet (UAO). Tamb茅 van participar les seg眉ents universitats: Universitat de Val猫ncia, Polit猫cnica de Val猫ncia, UNED, Universitat Miguel Hernandez, Universitat Jaume I de Castell贸, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Granada; Universitat Complutense de Madrid, Universitat Carlos III, i Universitat de Cantabria.   

Resum: an脿lisi de la definici贸, compet猫ncies associades, metodologies per a la seva formaci贸 i formes d鈥檃valuaci贸 de les cinc compet猫ncies professionals m茅s demandades: treball en equip, comunicaci贸, adaptaci贸, comprom铆s i resoluci贸 de problemes.     

 
Internacionalizaci贸n, competencias y empleabilidad

N煤mero de referencia: B910AR02

Inici i final del projecte: 2010/2011

Programa o iniciativa: Convocat貌ria d'Ajuts a Grups d'Investigaci贸 precompetitius 2009 Santander - CEU

T铆tol del projecte: Internacionalitzaci贸, compet猫ncies i ocupabilitat

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU

Resum: aquest projecte abasta un estudi quantitatiu sobre l'autoavaluaci贸 de compet猫ncies en estudiants que han realitzat una estada internacional i comparativa entre universitats europees i un estudi qualitatiu sobre la valoraci贸 de les compet猫ncies internacionals per part dels ocupadors.

 
Internacionalizaci贸, compet猫ncies i ocupabilitat

N煤mero de refer猫ncia: B910AR02

Inici i final del projecte: 2009/2010

Programa o iniciativa: Convocat貌ria d'Ajuts a Grups d'Investigaci贸 precompetitius 2009 Santander - CEU

T铆tol del projecte: Internacionalitzaci贸, compet猫ncies i ocupabilitat

Organitzaci贸 coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet, Javier Barraycoa Mart铆nez, Carmen Parra Rodr铆guez, Javier Sierra S谩nchez i Mar Coll Opisso. 

Resum: estudi qualitatiu realitzat mitjan莽ant Focus Group amb la finalitat de determinar i avaluar les compet猫ncies interculturals desenvolupades pels estudiants al llarg d'una estada internacional aix铆 com l'an脿lisi de rellev脿ncia en la seva futura ocupabilitat.

 

 

Requerimints dels ocupadors en les sortides professionals per a nous graduats d'ADE i Economia

N煤mero de refer猫ncia: B0809AR2

Inici i final del projecte: 2008/2009

Programa o iniciativa: Convocat貌ria d鈥橝juts a Grups d鈥橧nvestigaci贸 precompetitius 2009 Santander 鈥 CEU. 

T铆tol del projecte: Requeriments dels ocupadors en les sortides professionals per a acabats de graduar en ADE i Economia. 

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Javier Barraycoa Mart铆nez i Olga Lasaga Millet

Resum: el principal objectiu del projecte 茅s buscar f貌rmules que promoguin la cooperaci贸 universitat-empresa-entitat social en el disseny conjunt de programes formatius que afavoreixin l'ocupabilitat de persones en situaci贸 d'exclusi贸 social.

El paper dels empresaris en la formaci贸 de tutors dels estudiants en pr脿ctiques

 

N煤mero de refer猫ncia: B1213R01

Inici i final del projecte: 2012/2013

Programa o iniciativa: 脌rea de desenvolupament Econ貌mic i Ocupaci贸, Diputaci贸 de Barcelona

T铆tol del projecte: El paper dels empresaris en la formaci贸 dels estudiants en pr脿ctiques: compet猫ncies professionals i esperit emprenedor.

Organitzaci贸 coordinadora: Universitat Abat Oliba CEU

Investigadors del projecte a la UAO CEU: Olga Lasaga Millet i Javier Barraycoa Mart铆nez

Assistent de la investigaci贸: Patricia Boquete Sancho

Resum: desvelar els detalls entorn de la funci贸 del tutor de pr脿ctiques i les seves necessitats formatives, de suport o d'una altra natura.

Projectes en curs
ANECA    

N煤mero de refer猫ncia: OBSLAB 1- 2018

Inici i final del projecte: 2018/2019

Programa o iniciativa: ANECA (Ag猫ncia Nacional d鈥橢vacuaci贸 de la Qualitat i Acreditaci贸)

T铆tol del projecte: Projecte per a la creaci贸 d鈥檜n marc per a l鈥檃utoavaluaci贸 de les universitats espanyoles en la millora de les actuacions en mat猫ria d鈥檕cupaci贸.     

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet i Alejandro Belmonte D铆az  

Resum: el projecte en q眉esti贸 pret茅n aportar una guia per dissenyar i revisar mecanismes que contribueixin a la millora de l鈥檕cupabilitat dels titulats i a avan莽ar cap a una trobada de perspectives entre universitats i ocupadors. Es pret茅n identificar 脿rees on calgui un suport addicional per part de les universitats per millorar l鈥檕cupabilitat i la incorporaci贸 de l鈥檃lumnat al mercat laboral.

 

MANUAL DEL TUTOR D鈥橢MPRESA. FASE DE PRODUCCI脫 DE MATERIAL AUDIOVISUAL I DIFUSI脫    

N煤mero de refer猫ncia: OBSLAB 1-2017   

Inici i final del projecte: 2017/2019

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves, Exclusi贸 Social (EJES)

T铆tol del projecte: Manual del Tutor d鈥橢mpresa. Claus per optimitzar les pr脿ctiques.   

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet i Alejandro Belmonte D铆az   

Resum: el projecte t茅 per objectiu l鈥檈laboraci贸 de materials pedag貌gics i el disseny d鈥檜n programa de formaci贸 que proporcioni als tutors d鈥檈mpresa eines 煤tils en el desenvolupament de les seves funcions docents i orientadores dels estudiants en pr脿ctiques.

 
LA PROFESSIONALITZACI脫 D鈥橴NA VOCACI脫: EL CAS DE LES ARTS   

N煤mero de refer猫ncia: OBSLAB 2-2017  

Inici i final del projecte: 2017/2019

Programa o iniciativa: Ocupabilitat, Joves i Exclusi贸 Social (EJES).    

T铆tol del projecte: La professionalitzaci贸 d鈥檜na vocaci贸. El cas de les arts.   

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU.

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodr铆guez i Alejandro Belmonte D铆az. 

Resum: iniciativa que es du a terme despr茅s de l鈥檈xecuci贸 del projecte Europeu OMEGA (Open More Employment Gates for Arts and Music Students), amb l鈥檕bjectiu de potenciar les oportunitats de trobar feina dels graduats en arts a Espanya i eines per portar a terme projectes d鈥檈mprenedoria. En el marc d鈥檃quest projecte est脿 previst publicar, en col路laboraci贸 amb la Universitat de Granada, un llibre que serveixi de refer猫ncia per impartir formaci贸 sobre emprenedoria i ocupaci贸 als estudiants de m煤sica i art.

ELABORACI脫 D鈥橴N MODEL D鈥橭RIENTACI脫 PROPI PER AL SISTEMA D鈥橭CUPACI脫 DE CATALUNYA     

N煤mero de refer猫ncia: B1718EMO      

Inici i final del projecte: 2018/2019

Programa o iniciativa: Servei d鈥橭cupaci贸 de Catalunya (SOC).    

T铆tol del projecte: Elaboraci贸 d鈥檜n model d鈥檕rientaci贸 propi per al sistema d鈥檕cupaci贸 de Catalunya   

Organitzacions participants: Universitat de Barcelona, UOC, UAB, UVic, UAO CEU. 

Investigadors del projecte: Olga Lasaga Millet 

 

LES PR脌CTIQUES EN EMPRESES POTENCIADORES DE LA INCLUSI脫 LABORAL            

N煤mero de refer猫ncia: BS16AR03       

Inici i final del projecte: 2015/2018

Programa o iniciativa: Convocat貌ria d鈥橝juts a Grups d鈥橧nvestigaci贸 precompetitius Santander - CEU       

T铆tol del projecte: Les pr脿ctiques en empreses: Potenciadores de la inserci贸 laboral d鈥檈studiants en risc d鈥檈xclusi贸 social      

Organitzacions participants: Universitat Abat Oliba CEU   

Investigadors del projecte: Javier Barraycoa, Olga Lasaga Millet, Carmen Parra Rodr铆guez i Alejandro Belmonte D铆az.  

Resum: Com a continuaci贸 d鈥檈studis previs realitzats per l鈥橭bservatori Laboral, aquest projecte pret茅n mantenir una l铆nia d鈥檌nvestigaci贸 iniciada des de fa anys amb la intenci贸 de convertir-se en un referent de qualitat en l鈥櫭爉bit de les pr脿ctiques empresarials dels estudiants, posant especial atenci贸 als sectors m茅s desafavorits. Darrere d鈥檃questa investigaci贸 s鈥檈spera establir una panor脿mica de les pr脿ctiques empresarials que aculli una nova dimensi贸 centrada en la inserci贸 social. Aix貌 permetr脿 avan莽ar en processos de protocol路litzaci贸 i millora de la formaci贸 dels tutors d鈥檈mpresa.
        

Congressos i Jornades
Congressos

 

 

 

 

Organitzaci贸 de congressos
 • Congr茅s Internacional sobre Exclusi贸 Social, Discapacitat i Bones  pr脿ctiques a l鈥橢mpresa. Celebrat el dia 4 d鈥檕ctubre de 2018 a Barcelona.     

 

Participaci贸 en congressos amb comunicaci贸
 • 19TH International conference on sociology and humanities. Celebrat a Par铆s el 2017
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淓ncouraging skills and entrepreneurial spirit to improve employability of young artists.鈥        

 • XIV Symposium Internacional sobre el Pr脿cticum I les pr脿ctiques externes. Celebrat a Poio el 2017.
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淐urs Interuniversitari per a la formaci贸 i certificaci贸 dels tutors d鈥檈mpresa鈥     

 • F貌rum International de l鈥櫭塩onomie Sociale & Solidaire. Celebrat a Marrakech el 2017. 
  Presentaci贸 p貌ster : 鈥淔ormation TIC pour l'insertion des jeunes en risque d'exclusion sociale: un mod猫le d'universit茅-entit茅 sociale.鈥        

 • I Congr茅s Internacional sobre Universitat i Inclusi贸. Celebrat a Barcelona el 2017.               
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淓l paper del tutor d'empresa en les pr脿ctiques d'estudiants amb discapacitat.鈥        

 • 4ht International congress of educational sciences and development. Celebrat a Santiago de Compostela el 2016.     
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淔ormaci贸 dels tutors d鈥檈mpresa per dinamitzar i motivar els estudiants en pr脿ctiques.鈥      

 • L鈥檕rientaci贸 professional com a clau per a l鈥檕cupaci贸 universit脿ria. Celebrat a Granada els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015.
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淥rientaci贸 professional a les empreses: disseny i elaboraci贸 d鈥檜n programa per formar en compet猫ncies docents els tutors d鈥檈mpreses.鈥     

 • International Conference on Social Responsability Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淧ractices for collaboration between Universities, Businesses and the Third Sector: ICT formative project for the insertion of youth at risk of social exclusion.鈥

 • XII Symposium Internacional sobre el pr脿cticum i les pr脿ctiques a empreses en la formaci贸 universit脿ria, amb la col路laboraci贸 de les Universitats de Santiago de Compostela, Vigo i A Coru帽a. Celebrat a Poio del 26 al 28 de juny de 2013
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淭aller de Compet猫ncies: una oportunitat de desenvolupament per al futur psic貌leg.鈥 

 • X F貌rum Internacional sobre Avaluaci贸 de la Qualitat de la Investigaci贸 i l鈥橢ducaci贸 Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淚mplantaci贸 del model d鈥檃valuaci贸 docent del professorat a la Universitat Abat Oliba CEU.鈥

 • 23rd Annual EAIE Conference. Celebrat a Copenhague el 16 de setembre de 2011.
  Presentaci贸 del p貌ster: 鈥淭he international experience as an opportunity of soft skills development鈥

 • European Career Guidance Conference 2011. Celebrat a Atenes el 2011.
  Presentaci贸 del p貌ster: 鈥淓RACON and CAREER-EU 2011鈥

 • I Congr茅s Internacional 鈥淓ls estudis de comunicaci贸 en el EEES鈥. Celebrat a Osca el 7 i 8 d鈥檕ctubre de 2010.
  Presentaci贸 de les comunicacions: 鈥淟a comunicaci贸: una compet猫ncia complexa i imprescindible.鈥 Compet猫ncies professionals i ocupabilitat: la inserci贸 laboral dels llicenciats en publicitat i RP de la Universitat Abat Oliba CEU.

 • Employability and Entrepreneurship. Celebrat a Oporto 27 鈥 28 de setembre de 2010.
  Presentaci贸 del p貌ster: 鈥淲orking in Large Company or in SMEs: 鈥漷he skills most valued in the selection process鈥

 • European  Career Guidance Counselling Conference. Celebrat a Larnaca 23-27 de maig de 2010.
  Presentaci贸 comunicaci贸: 鈥淜ey skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and Spanish SME鈥檚 discourse鈥

 • V Trobada Nacional d鈥橭rientaci贸. Celebrat a Sevilla el 12, 13 i 14 de mar莽 de 2010.
  Presentaci贸 de comunicaci贸: 鈥淟鈥檈laboraci贸 de mapes de compet猫ncies professionals: un cas pr脿ctic.鈥

 

Participaci贸 en congressos sense comunicaci贸
 • I Congr茅s Internacional d鈥檌ntermediaci贸 laboral. Celebrat els dies 19 i 20 d鈥檕ctubre de 2017 a Granada.
 • I Congr茅s Nacional: L鈥檕rientaci贸 professional com a clau per a l鈥檕cupaci贸 universit脿ria. Celebrat els dies 6, 7 i 8 de maig de 2015 a  Granada.
 • International Conference on Social Responsibility Education and Practices. Celebrat a Turquia els dies 3 i 5 de juliol de 2014.
 • EAIE Conference. Celebrat del 10 al 13 de setembre de 2013 a Istanbul , Turquia. Organitzada per l鈥橢uropean Association for International Education.
 • X F貌rum Internacional sobre l鈥橝valuaci贸 de la Qualitat de la Investigaci贸 i de l鈥橢ducaci贸 Superior (FECIES). Celebrat a Granada del 25 al 28 de juny de 2013.
 • Congr茅s nacional per a l鈥檌mpuls de l鈥檕cupaci贸 dels joves universitaris. Celebrat els dies 16, 17 i 18 d鈥檕ctubre de 2012 a Barcelona.
 • I Congr茅s Internacional: Els estudies de comunicaci贸 al EEES. Celebrat els dies 7 i 8 d鈥檕ctubre de 2010 a Osca.
Jornades
 • VIII Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional. Celebrat el dia 19 de Mar莽 de 2018 a Barcelona.
 • VII Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional. Celebrat el dia 24 d鈥橝bril de 2017 a Barcelona.
 • VI Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional. Celebrat el dia 5 de maig de 2016 a Barcelona.
 • V Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional: afegeix valor al teu perfil. Celebrat el 14 d鈥檃bril de 2015 a Barcelona.
 • IV Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional: Tu pots, nosaltres t鈥檃judem... Celebrat el 4 d鈥檃bril de 2014 a Barcelona.
 • III Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional: Proactiva鈥檛. Celebrat el 8 de maig de 2013 a Barcelona.
 • Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional: 鈥淯n m贸n d鈥檕portunitats鈥. Celebrat el 28 de mar莽 de 2012 a Barcelona.
 • I Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional: emprenent el cam铆 cap a l鈥櫭▁it professional. Celebrat el 8 de mar莽 de 2011 a Barcelona. 

 

 

 

 

Organitzaci贸 de Jornades
 • VIII Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional. Celebrado el d铆a 19 de Marzo de 2018 en Barcelona.
 • VII  Jornada d鈥橭rientaci贸 Professional. Celebrado el d铆a 24 de Abril de 2017 en Barcelona.
 • VI Jornada d'Orientaci贸 Professional. Celebrado el d铆a 5 de Mayo de 2016 en Barcelona.
 • V Jornada de Orientaci贸n Profesional: a帽ade valor a tu perfil. Celebrada el 14 de abril de 2015 en Barcelona.
 • IV Jornada de Orientaci贸n Profesional: T煤 puedes, nosotros te ayudamos... Celebrado el 4 de abril de 2014 en Barcelona.
 • III Jornada de Orientaci贸n Profesional: Proactiva-te. Celebrado el 8 de mayo de 2013 en Barcelona.
 • II Jornada de Orientaci贸n Profesional: 鈥淯n mundo de oportunidades鈥. Celebrado el 28 de marzo de 2012 en Barcelona.
 • I Jornada de Orientaci贸n Profesional: emprendiendo el camino hacia el 茅xito profesional. Celebrado el 8 de marzo 2011 en Barcelona.
Participaci贸 en Jornades amb presentaci贸
 • XVII Jornades de Serveis Universitari d鈥橭cupaci贸. Celebrat els dies 19, 20 i 21 de Juny de 2017 Castella-La Manxa.
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥淔ormaci贸 i certificaci贸 interuniversit脿ria en compet猫ncies docents per als tutors de les entitats col路laboradores鈥.     
 • XV Jornades dels Serveis d鈥檕cupaci贸 universit脿ria: 猫xit, innovaci贸 i diversitat per a una ocupaci贸 universit脿ria de qualitat. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juliol de 2015 a Barcelona.
  Presentaci贸 de la comunicaci贸: 鈥溍坸it, innovaci贸 i diversitat per a una ocupaci贸 universit脿ria de qualitat.鈥  
Participaci贸 en Jornades sense presentaci贸
 • II Jornada d鈥橧nnovaci贸 docent: Treballs finals de grau i m脿ster. Celebrat el dia 25 de juliol de 2017 a Barcelona.
 • Jornada d鈥檌nnovaci贸 docent: Projectes i metodologia. Celebrat a Barcelona el 2016. 
 • Jornada: Second Transnational Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrada els dies 2 i 3 de juliol del 2015 a Turquia.
 • Jornada: L鈥橭pini贸 dels ocupadors sobre els universitaris: Resultats i Reptes. Celebrada el 13 de maig de 2015 a Barcelona.
 • Jornada: The Kick-Off Meeting of Opening More Employement Gates for Art and Music Students (OMEGA). Celebrat els dies 9 i 10 de febrer de 2015 a Turquia.
 • I Encontro Internacional de Economia Solid脿ria: Finan莽as e Incuba莽ao Social e Solid脿ria. Celebrat a la Universidad Lus贸fona de Lisboa, els dies 23 i 24 de setembre de 2013.
 • Curso de Formaci贸n de tutores. Celebrat el 3 de setembre de 2013 a Barcelona.
 • XIII Jornades de Serveis Universitaris d鈥檕cupaci贸. 26, 27 i 28 de juny de 2013. Organitzades per la Universitat de Cant脿bria,  Santander.
 • Barcelona Meeting: Horizon 2020 and Social Entrepreneurship.  6 i 7 de juny de 2013. Organitzat per l'Observatori Laboral i la C脿tedra d'Economia Solid脿ria de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • XIII Jornada de Serveis Universitaris d鈥橭cupaci贸. Celebrat els dies 26, 27 i 28 de juny de 2013 a Cant脿bria.
 • XII Jornada de Serveis Universitaris d鈥橭cupaci贸. Celebrat els dies 20, 21 i 22 de juny de 2012 a Girona.
 • X Jornada de Serveis Universitaris d鈥橭cupaci贸. Celebrat el dia 10 de maig de 2010 a Valladolid.
 • IX Jornada de Serveis Universitaris d鈥橭cupaci贸. Celebrat els dies 17, 18 i 19 de juny de 2009 a Barcelona.

 

Estudis i publicacions
Llibres publicats
 • Lasaga, O. coord. (2016). Manual del Tutor de Empresa: Claves para optimizar las pr谩cticas. Barcelona: Publicaciones UB. ISBN: 978-84-475-3969-7
 • Lasaga, O. coord. (2015). Manual del Tutor d鈥橢mpresa: Claus per optimitzar les pr脿ctiques. Barcelona: Publicacions UB. ISBN: 978-84-475-3935-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2013). Explorando Nuevos horizontes. La experiencia internacional como potenciadora de competencias profesionales. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-594-2
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2012). Interculturalism, professional skills, and employability. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 9788415382195
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. coords. (2011). El camino hacia el empleo en un mundo complejo: la estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-422-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Key skills to overcome the crisis: qualitative analysis of multinationals and spanish SME鈥檚 discourse. Career-EU 2010. European Career Guidance Councelling Conference. ISBN: 978-9963-689-82-8
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2009). Competencias e inserci贸n laboral: un an谩lisis de la empleabilidad de los reci茅n licenciados en Ade i Econom铆a. Madrid: CEU Ediciones ISBN: 978-84-92456-78-9

 

 

 

 


    

 

 

 

Cap铆tols de llibre
 • P, Susanni; Payam Susanni ; H.W. Perkins; A. D. Chantzi; M. Joyce; C. Parra; O. Lasaga; D. Try; M. Bakay; G. Kalem. Omega: Opening More Employment Gates for Arts and Music. Yasar University Press, (2015).
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). Communication: a Complex and Essential Skill. En J. Sierra S谩nchez (Coord.). Preparing for the Future: Studies in Communication Sciences in the EHEA. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-3
 • Barraycoa, J. i Lasaga, O. (2010). La comunicaci贸n: una competencia compleja e imprescindible. En J. Sierra S谩nchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicaci贸n. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
 • Lasaga,O. i Barraycoa, J. (2010). Competencias profesionales i empleabilidad: la inserci贸n laboral de los licenciados en Publicidad i RR.PP. de la Universitat Abat Oliba CEU. En J. Sierra S谩nchez i F. Cabezuelo Lorenzo, Francisco (Coords) Competencias i perfiles profesionales en los estudios de Ciencias de la Comunicaci贸n. Madrid: Editorial Fragua. ISBN: 978-84-7074-399-6
   

 

 

Publicacions en revistes
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.
  T铆tol: Mindfulness and Employability: A Course to Control Stress in the Search for Work
  Revista: 009286 - International Journal of Humanities and Social Sciences
  Any: 2017
  Base de dades d鈥檌ndexaci贸: CABELL, ULRICH'S, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (EBSCO), INDEX COPERNICUS, GALE.
 • Autors (p.o. de firma): Lasaga, O.; Parra C.
  T铆tol: Practices for collaboration between Universities, Businesses and Third Sector: ICT formative project for the insertion of youths at risk of social exclusion
  Any: 2015
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Base de dades d鈥檌ndexaci贸: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): Parra, C.; Lasaga, O.
  T铆tol: Responding to the Challenge: Formative Programmes for Social Enterpreneurs
  Revista: 009258 - Journal of Yasar University
  Any: 2015
  Base de dades d鈥檌ndexaci贸: EBSCO, PROQUEST-ULRICH-CSA, DOAJ, OHIOLINK, WORLDCAT, OCLC PICA, ULAKBIM.
 • Autors (p.o. de firma): JAVIER BARRAYCOA; OLGA LASAGA
  T铆tol: Competencias desarrolladas en una experiencia internacional i empleabilidad: una perspectiva de g茅nero
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovaci贸 educativa
  Any: 2012
  Base de dades d鈥檌ndexaci贸: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE 
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Mart铆nez, Javier Lasaga Millet, Olga
  T铆tol: La perspectiva cualitativa en la elaboraci贸n de un mapa de competencias para los titulados de ADE i Econom铆a
  Revista: 209300 - @tic revista d'innovaci贸 educativa
  Any: 2010
  Base de dades d鈥檌ndexaci贸: MIAR. ICDS: 9.5; CARHUS PLUS: GRUPO C; SELLO DE CALIDAD FECYT 2016; LATINDEX: 34 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36; CIRC (CIENCIAS SOCIALES): GRUPO B. JOURNAL SCHOLAR METRICS. ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: 857-Q4. INDEXADA EN ERIH PLUS, EMERGING SOURCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE), FUENTE ACADEMICA PREMIER, LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS, DOAJ, DIALNET, ISOC, EREVISTAS, REDALYC, REDIB, INDEX COPERNICUS, ULRICH'S, DICE
 • Autors (p.o. de firma): Barraycoa Mart铆nez, Javier; Lasaga Millet, Olga
  T铆tol: La competencia de trabajo en equipo: m谩s all谩 del corta i pega.
  Revista: 209360 - Revista Vivat Academia
  Any: 2010
  Base de dades d鈥檌ndexaci贸: MIAR. ICDS: 9.8; LATINDEX: 36 CRITERIOS EDITORIALES CUMPLIDOS DE UN MAXIMO DE 36. INDEXADA EN ACADEMIC SEARCH COMPLETE, COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE, DIALNET, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ), EMERGING SOURCES CITATION INDEX (ESCI), ERIH (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES), FUENTE ACADEMICA PLUS, LATINDEXDIRECTORIO, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, REDIB-RED IBEROAMERICANA DE INNOVACION i CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ULRICH'S.
   

 

 

L'Observatori Laboral participa en el grup d'Observatoris Laborals de RUNAE. Fruit d'aquesta col路laboraci贸 es publica semestralment un butllet铆 digital amb l'objectiu d'informar a la comunitat universit脿ria sobre inserci贸 laboral dels universitaris a nivell europeu, espanyol i catal脿. Aix铆 mateix a trav茅s d'aquest butllet铆 es realitza la difusi贸 dels projectes d'investigaci贸 i de les activitats promogudes per l'Observatori Laboral.

Refer猫ncies acad猫miques
 • Competencias e inserci贸n laboral: un an谩lisis de la empleabilidad de los reci茅n licenciados en ADE y Econom铆a

JB Mart铆nez, OL Millet - 2009 - Observatorio Laboral, Universitat Abat Oliba CEU.

Citat per 20

 • La competencia de trabajo en equipo: m谩s all谩 del corta y pega

J Barraycoa, O Lasaga - Vivat Academia, 2010

Citat per 12

 • El camino hacia el empleo en un mundo complejo: La estancia internacional como oportunidad para el desarrollo de competencias

J Barraycoa, O Lasaga - 2011 - Barcelona: Editorial Fragua

Citat per 5

JB Mart铆nez, OL Millet - @ tic. revista d'innovaci贸 educativa, 2010 - redalyc.org

Citat per 4

 • Competencias desarrolladas en una experiencia internacional y empleabilidad: una perspectiva de g茅nero.@ tic. revista d'innovaci贸 educativa, 8

J Barraycoa Mart铆nez, O Lasaga Millet 鈥 2012

Citat per 3

JB Mart铆nez, OL Millet - @ tic. revista d'innovaci贸 educativa, 2012 - dialnet.unirioja.es

Citat per 2

Documentaci贸
 • Mem貌ria del observatori
 • Butllet铆 1 - Novembre 2009
 • Butllet铆 2 - Abril 2010
 • Butllet铆 3 - Novembre 2010
 • Butllet铆 4 - Gener 2012
 • Butllet铆 5 鈥 Desembre 2012
 • Mem貌ria 13-14
 • Mem貌ria 14-15
 • Mem貌ria 15-16
 • Mem貌ria 16-17
   

 

 

 

PRESENTACI脫

La investigaci贸 de qualitat 茅s una aposta estrat猫gica de la Universitat Abat Oliba CEU鈥鈥嬧嬧嬧嬧嬧. Des del moment de l'aprovaci贸 de la universitat l'any 2003, amb el suport de la Fundaci贸n San Pablo CEU i del Banco Santander Universidades, la UAO CEU ha estat brindant suport als seus investigadors amb l'objecte de promoure la creaci贸 de projectes i grups de recerca relacionats amb els diferents programes d'estudi de grau, postgrau i doctorat presents a la universitat.

Com a fruit d'aquesta aposta ha augmentat considerablement el nombre d'investigadors avalats per diferents tipus d'acreditaci贸 atorgada per les ag猫ncies oficials (ANECA i AQU) arribant a complir 脿mpliament amb els requisits oficials en aquest 脿mbit.

Aix铆 mateix, en el curs 2013-2014 s'han reconegut 6 grups d'investigaci贸 per part de la Generalitat de Catalunya (un consolidat i cinc emergents) que agrupen a m茅s del 80% del professorat contractat en la UAO CEU, sent que, la major part dels altres professors participa en altres grups liderats per investigadors d'altres universitats. El treball d'aquests grups gaudeix amb ple suport del Consell de Govern de la UAO CEU, aix铆 com de les autoritats de la Fundaci贸n San Pablo CEU i constitueix una garantia de qualitat i de cohesi贸 de la recerca a la universitat.

Grups d'investigaci贸:

 • PROSOPON
 • TRIVIUM
 • EJES
 • MULTICULTIUS
 • GREECE

Tamb茅, a partir del curs 2015-2016, el Ministeri d'Economia i Competitivitat ha atorgat a la doctora Rosa M陋 Alabr煤s un Projecte competitiu R+D finan莽at pel Ministeri en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Cient铆fica i T猫cnica d'Excel路l猫ncia.

PROSOPON

El grup de recerca 鈥淧ersona i vida personal鈥 (PROSOPON), neix de la inquietud investigadora i docent de diferents professors de la Universitat Abat Oliba CEU que, des de 2003, venen estudiant en com煤 el concepte de persona. Aquesta tasca investigadora ha estat abordada principalment des de la perspectiva metaf铆sica, a la llum de la Filosofia Cristiana, si b茅 s鈥檋an afegit altres perspectives 鈥損sicol貌gica, jur铆dica, sociol貌gica, pedag貌gica...-, resultant diferents l铆nies de recerca convergents. El 2009 es constitu铆 formalment el grup PROSOPON, que el 2013 va obtenir el seu reconeixement com a grup de recerca consolidat (SGR) per l鈥橝g猫ncia AGAUR (Generalitat de Catalunya). El grup PROSOPON ha signat convenis de col路laboraci贸 amb unes quantes universitats del m贸n, i ha promogut diversos projectes de recerca, com: 鈥淧ersona i despersonalitzaci贸 a la societat del benestar鈥 (2008-2009), 鈥淧ersona i despersonalitzaci贸: propostes educatives鈥 (2009-2011), 鈥淧ersona, natura humana i vida personal鈥 (2011-2013), i col路labora amb la Universitat Nicol脿s Cop猫rnic de Pol貌nia i la Universitat de Navarra en el projecte 鈥淓l Cam铆 i sepulcre de Sant Jaume: de la hist貌ria a l'hermen猫utica de la fe鈥 (2014-2016).

 


Blog PROSOPON

Nom: Persona i vida personal

Acr貌nim: PROSOPON

Expedient: 2014 SGR 1576

Coordinador: Enrique Mart铆nez Garc铆a

Modalitat: Consolidat

 

Membres:

 • Director: Prof. Dr. Enrique Mart铆nez
 • Prof. Dr. Miguel 脕ngel Belmonte
 • Prof. Dr. Mart铆n F. Echavarr铆a
 • Prof. Dr. Jorge Mart铆nez
 • Prof. Dr. Alessandro Mini
 • Prof. M陋 Dolores Barroso
 • Prof. Mariano B谩rtoli
 • Prof. Joan d鈥櫭vila Juanola

Col路laboradors:

 • Prof. Dra. Carmen Cort茅s
 • Prof. Dra. Mercedes Palet
 • Prof. Stefano Abbate
TRIVIUM

El grup emergent que presentem pret茅n guiar-se pels pressup貌sits b脿sics del treball interdisciplinari i transversal de l'educaci贸, com a eix vertebrador del quefer educatiu i del proc茅s ensenyament-aprenentatge. Per als seus components, estudiar l'educaci贸, com a concepte ampli, no seria possible sense arribar a determinar, clarament, el seu punt de partida, que sorgeix de l'an脿lisi i estudi de q眉estions clau generals, per arribar als seus aspectes m茅s concrets, per tal d'arribar a proposar intervencions apropiades i actuacions recomanables que arribin a ser 煤tils per als mateixos elements implicats en el proc茅s ensenyament-aprenentatge i, encara m茅s enll脿, 煤tils a la pr貌pia comunitat educativa i, per tant, a la societat en general.

Nom: Fam铆lia, Educaci贸 i Escola Inclusiva

Acr貌nim: TRIVIUM

Expedient: 2014 SGR 1581

Coordinador: Marcin Kazmierczak

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Amparo Acereda Extremiana
 • Laura Amado Luz
 • Clara Guilera Domingo
 • M陋 Teresa Signes Signes
EJES

L'activitat cient铆fica del grup se centra en la recerca d'alternatives que afavoreixin la superaci贸 de la situaci贸 d'exclusi贸 social i la inserci贸 dels joves en el mercat laboral. Aquest projecte es desenvolupar脿 en col路laboraci贸 amb empreses i entitats del tercer sector i el seu abast 茅s internacional a la vegada que incorporar脿 en totes les recerques partners estrangers. Al llarg dels tres anys es pret茅n desenvolupar:

 

 • Projectes de formaci贸 per la inserci贸 de joves en risc d鈥檈xclusi贸 en sectors emergents
 • An脿lisi de la situaci贸 dels joves i el mercat de treball en diferents pa茂sos de la uni贸 europea i extracomunitaris.
 • Propostes de millora de l'ocupabilitat dels joves en situaci贸 d'exclusi贸 social i recull de bones pr脿ctiques.
 • Proposta de solucions pel col路lectiu objecte d'estudi, ad hoc per l'arc mediterrani potenciant els sectors econ貌mics locals.

Nom: Empleabilitat, joves i exclusi贸 social

Acr貌nim: EJES

Expedient: 2014 SGR 1211

Coordinadora: Olga Lasaga Millet

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Javier Barraycoa Mart铆nez
 • Carmen Ruiz Vi帽als
MULTICULTIUS

L'objectiu del grup MULTICULTIUS 茅s l'estudi dels conflictes interculturals amb rellev脿ncia jur铆dica i, especialment, amb rellev脿ncia penal, en una perspectiva pluridisciplin脿ria; en particular, delimitaci贸 dels casos en els quals s'ha formulat de forma expl铆cita el conflicte i de les solucions aplicades, aix铆 com de la reacci贸 social davant tals solucions aix铆 com dels conflictes interculturals des del dret de comunicaci贸. En aquest sentit 茅s decisiu l'an脿lisi del tractament informatiu dels conflictes interculturals a Catalunya comprovant la situaci贸 social en la qual aquest tractament informatiu es produeix i delimitant els seus vessants tant individuals com de grup. El projecte pret茅n partir d'exemples concrets (per exemple: vel isl脿mic), l'an脿lisi del tractament informatiu de forma comparativa amb altres pa茂sos de l'entorn cultural i amb conclusions comparatives i l'estudi del tractament a la publicitat i a la comunicaci贸 en general del conflicte i de les difer猫ncies culturals a Catalunya i d'altres pa茂sos de l'entorn cultural i a la comunicaci贸 en general del conflicte i de les difer猫ncies culturals a Catalunya, per tal de configurar un patr贸.

Nom: La resposta del dret penal als conflictes propis d'una societat multicultural:  perspectiva interdisciplin脿ria.

Acr貌nio: MULTICULTIUS

Expedient: 2014 SGR 1577

Coordinador: Carlos P茅rez del Valle

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Andreu Barrabino Garc铆a-Manso
 • Jos茅 Ignacio Castell贸 Ribera
 • Adolfo Lucas Esteve
 • Joan Andreu Rocha Scarpetta
GREECE

L'objectiu d'aquest grup de recerca emergent 茅s detectar els "campions ocults" de l鈥檈conomia catalana i espanyola, tot destacant la hist貌ria dels seus negocis, estrat猫gies i reptes .

En particular, la nostra an脿lisi pret茅n desenvolupar una nova taxonomia, in猫dita fins al moment, per descriure un altre tipus d鈥"empresa campiona": els Brand Champions, un terme m茅s adequat a la naturalesa de l'estructura econ貌mica espanyola.

Alhora, la nostra investigaci贸 permet vincular el model actual de comer莽 internacional en les economies avan莽ades amb l'estrat猫gia de negoci de les empreses Champions, mitjan莽ant la Smile Curve, les Cadenes de Valor Globals i la teoria del comer莽 intraindustrial. Finalment, el nostre treball tamb茅 proporciona punt de partida per a un nou paradigma en la pol铆tica industrial estrat猫gica.

Nom: Emprenedoria, estrat猫gia i competitivitat empresarial

Acr貌nim: GREECE

Expedient: 2014 SGR 1176

Coordinador: Joan Ripoll Alc贸n

Modalitat: Emergent

 

Membres:

 • Eva Perea Mu帽oz
 • Jos茅 Ram贸n Mari帽o Castro (UPF)
DESENVOLUPAMENT I INNOVACI脫

El projecte de recerca competitiu R+D que porta per t铆tol 鈥La religiositat femenina en la Catalunya Moderna鈥, amb refer猫ncia HAR 2014-52434-C5-4-P, ha estat concedit a la doctora Rosa M陋 Alabr煤s Iglesias, com a Investigadora Principal, pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Cient铆fica i T猫cnica d'Excel路l猫ncia, per al per铆ode 2015-2019. Es tracta d'un projecte interdisciplinari finan莽at pel Ministeri que estudia les seg眉ents 脿rees: Educaci贸 i Cultura (el llegat cultural de les dones religioses, les seves fam铆lies, els seus nivells culturals i la seva labor educativa);

Comunicaci贸 (an脿lisi de la projecci贸 de les religioses escriptores en l'esfera p煤blica i la seva mem貌ria autobiogr脿fica, aix铆 com el seu pensament i sensibilitats en funci贸 dels diferents contextos socials que els va tocar viure i el control que sobre elles van exercir els diferents Ordes religiosos, la Inquisici贸 o la Monarquia); Espiritualitat i Psicologia femenines (estudi de les expressions m铆stiques i dels processos de santificaci贸...) seguint criteris de m脿xima qualitat i voluntat innovadora.

El projecte que dirigeix la doctora Alabr煤s compta amb una important pres猫ncia de professors universitaris internacionals en l'equip de recerca i est脿 coordinat amb quatre universitats espanyoles.

 

 

 

AJUTS A LA MOBILITAT CEU-BS

Els Ajuts a la Mobilitat Investigadora CEU - Banco Santander tenen com a finalitat recolzar la mobilitat dels beneficiaris, per a la connexi贸 de grups de recerca de les Universitats CEU amb grups internacionals.

PROJECTES PRECOMPETITIUS CEU-BS

Els Ajuts a Grups Precompetitivos CEU - Banc Santander tenen com a finalitat recolzar la creaci贸 i consolidaci贸 de nous grups de recerca que treballin en les l铆nies de recerca de les Universitats CEU i que no comptin amb finan莽ament extern per al desenvolupament de les seves l铆nies de recerca, amb l'objecte de la seva incorporaci贸 a les convocat貌ries competitives.

GUPS DE CONSOLIDACI脫 CEU-BS

Els Ajuts a Grups en Consolidaci贸 CEU - Banco Santander tenen com a finalitat recolzar l'acc茅s de l'activitat investigadora d'aquells grups que havien presentat una proposta a la convocat貌ria del Pla Estatal d'R+D+i de 2016 i la mateixa havia rebut una bona avaluaci贸 a pesar que finalment no se'ls conced铆s el finan莽ament per al desenvolupament del projecte.

PROJECTES PONT CEU-BS

Els Ajuts a Projectes Puente CEU - Banc Santander tenen com a finalitat Recolzar l'activitat investigadora d'aquells grups que fins a la convocat貌ria 2015 del Pla Nacional d'R+D+i havien gaudit de finan莽ament p煤blic per al desenvolupament dels seus projectes i que, malgrat haver-se presentat a aquesta convocat貌ria, finalment no se'ls hagi concedit finan莽ament alguna.贸.

PROJECTES PRECOMPETITIUS UAO CEU-FBLC

Els Ajuts a Grups Precompetitivos UAO CEU - Fundaci贸 Banc脿ria La Caixa tenen com a finalitat recolzar la creaci贸 i consolidaci贸 de nous grups de recerca que treballin en les l铆nies de recerca de la Universitat Abat Oliba CEU i que no comptin amb finan莽ament extern per al desenvolupament de les seves l铆nies de recerca, amb l'objecte de la seva incorporaci贸 a les convocat貌ries competitives.

CEINDO BCN RESEARCH

CEINDO BCN 4 RESEARCH鈥 茅s una competici贸 oberta a tots els investigadors en formaci贸 鈥攁 partir del seu segon any鈥 de la CEU Escola Internacional de Doctorat matriculats a Barcelona. L'objectiu d'aquesta convocat貌ria 茅s que assumeixin el repte d'explicar la seva investigaci贸 en un temps m脿xim de quatre minuts, amb un llenguatge senzill i f脿cilment comprensible per a un p煤blic no especialitzat. Aquesta iniciativa, que t茅 un llarg recorregut en universitats estatunidenques i que s'inspira en les TED Talks, es va organitzar per primera vegada a la Universitat Abat Oliba CEU el curs passat. Aquest any la final, oberta al p煤blic, ser脿 novament el 23 d'abril, diada de Sant Jordi.
.

Tots els investigadors en formaci贸 que s'hi inscriguin podran assistir a un seminari de comunicaci贸 cient铆fica en qu猫 se'ls preparar脿 per al repte que han assumit i optaran a un premi de 200 鈧 (impostos inclosos). El guanyador representar脿 la CEINDO Barcelona al concurs Tesi en 4 Minuts, que organitza la Fundaci贸 Catalana per a la Recerca i la Innovaci贸 amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i competir脿 amb representants de les dotze universitats del sistema universitari catal脿. La final interuniversit脿ria, que ser脿 el juny del 2019, concedir脿 un primer premi de 3.000 鈧, un segon premi de 2.000 鈧 i un tercer de 1.000 鈧. Tots els investigadors en formaci贸 de la CEINDO Barcelona (a partir del segon any) interessats a participar-hi poden consultar en aquest enlla莽 les bases de la convocat貌ria. Per participar-hi hauran d'emplenar el formulari d'inscripci贸 i enviar-lo a ceindo@uao.es abans del divendres 15 de mar莽 de 2019 a les 14:00 hores.