🎓 Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | Universitat Abat Oliba CEU

Màster d'orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes en centres públics, concertats i privats.

girl
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Denominació

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Àrea acadèmica

Educació i Humanitats

Durada / Crèdits

9 mesos / 60 ECTS

CERTIFICACIÓ OFICIAL DE QUALITAT - AQU

places

44

modalitat

semipresencial

Perfil alumne 

El màster es dirigeix als estudiants que tinguin interès en la docència i la cultura, i a participar en projectes socioeducatius.

Procés de preinscripció públic

A través del Portal d'Accés a la Universitat.
Calendari preinscripció
Documentació que cal presentar
Preinscripció: del 24 de juliol al 6 de setembre (tots dos inclosos)
Publicació de la 1a assignació de places en el portal d'accés a la universitat: 17 de setembre

Calendari i horari

D'octubre a juny. Els divendres a la tarda i els dissabtes al matí. 
Les classes presencials es duen a terme divendres a la tarda i dissabte al matí. · Divendres: de 17:00 a 20:30 · Dissabte: de 08:30 a 14:00

Calendari Acadèmic

Màster universitari en Formació del Professorat

 

Màster d'orientació professionalitzadora  

Per què estudiar a la UAO CEU?

1. Formació

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per la Universitat Abat Oliba CEU és un màster d'orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, tant en centres públics com en centres concertats i privats.

Les especialitats ofertes són matemàtiques i llengua i literatura catalana/castellana, en la modalitat semipresencial, que s'adapta més bé als horaris de l'alumnat que té compromisos laborals i altres responsabilitats.

Les classes del màster es desenvolupen en la modalitat de doble presencialitat a través del sistema HyFlex, que permet a l'alumnat una participació plena en les classes a distància alhora que fa possible ser a les aules de la Universitat.

Dins de la planificació acadèmica de la Universitat Abat Oliba CEU, destaquen la vocació i la missió de servei a la societat mitjançant la formació de les persones en general i dels agents implicats en l'àmbit educatiu en particular, uns principis que encaixen plenament amb aquesta titulació. . 

2. Especialitats

- Matemàtiques
- Llengua i literatura catalana/castellana

3. Ocupabilitat

La taxa mitjana d'inserció laboral és del 94,6% (AQU 2023) en els estudis de postgrau de la UAO.

4. Professorat

Les classes del MUFPS les imparteixen experts i professionals amb una experiència docent contrastada. Han estat escollits pel seu prestigi reconegut i la seva especialització en l'àmbit de l'educació en general i de l'ensenyament de les matemàtiques, i la llengua i literatura en particular.

5. Modalitat

El màster s'imparteix en modalitat semipresencial, amb la possibilitat de seguir les classes presencialment o, eventualment, a través de videoconferència.

6. Recursos d'informació

El Servei de Biblioteca està concebut com una unitat de suport a l’estudi i a la recerca amb l’objectiu prioritari de respondre a les exigències educatives i científiques. Disposa d’amplis horaris d’obertura, fins i tot els caps de setmana, amb el millor equipament informàtic.

A més, la UAO CEU posa a l'abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté, en accés obert, les publicacions derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional dels professors, alumnes i exalumnes de la Universitat.

 

 

Professorat

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Directora del màster

Dra. Franciele Corti. Doctora en Educació i Societat i llicenciada en Matemàtiques. Té experiència docent a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat. Professora als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU

Coordinadora del màster

Núria Gómez Llauger. Doctora en Filologia Clàssica. Professora titular de Filologia Llatina. Professora en els graus d'Educació, Filosofia, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU. Té una àmplia experiència docent en batxillerat, així com en ensenyament i
acreditació de llengua catalana per a adults.

Claustre de professors

 • Dr. Miguel Ángel Barbero. Doctor en Psicologia Escolar i Desenvolupament. Professor als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Cintia Carreira. Doctora en Humanitats. Professora als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Franciele Corti. Doctora en Educació i Societat i llicenciada en Matemàtiques. Té experiència docent a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat. Professora als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. José María Forment Costa. Doctor en Humanitats, enginyer de camins i llicenciat en Filologia. Cap d'estudis de batxillerat. Professor dels graus en Educació a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Núria Gómez Llauger. Doctora en Filologia Clàssica. Té experiència docent a batxillerat. Professora adjunta i responsable del Servei de Llengües a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dr. Marcin Kazmierczak. Doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Catedràtic en Didàctica de la Literatura. Director del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba CEU.  
 • Dr. Jesús Montes. Doctor en Ciències Matemàtiques. Té experiència docent a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat. Professor agregat de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Llorenç Muñoz Jiménez. Coordinador de pràctiques als graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU. Té més de 20 anys d'experiència docent a primària, secundària i batxillerat.
 • Dr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca. Doctor en Filologia i llicenciat en Lingüística (Filologia Hispànica). Rector de la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Maite Signes. Doctora en Filosofia i llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació. Té 20 anys d'experiència docent en educació secundària i batxillerat. Vicerectora d'Estudiants a la Universitat Abat Oliba CEU.
 • Dra. Marisa Vázquez. Doctora en Psicologia. Té 25 anys d'experiència d'orientació en educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Directora d'estudis dels graus en Educació de la Universitat Abat Oliba CEU.

 

PROFESSORS CV DETALLAT

Salidas

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquest màster és un requisit per accedir a la funció docent en els diferents nivells de l'educació secundària, i substitueix els títols anteriors, per la qual cosa és l'única via per ser professor d'ESO i batxillerat, i formació professional, tant en centres públics com en privats, tal com estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, als articles 94, 95 i 97.

Preus i ajuts

IMPORT TOTAL

Matemàtiques: 4.335 €* (69€/ECTS + 195€ Taxa inscripció)
Llengua i Literatura Catalana i Castellana: 4.335€* (69€/ECTS + 195€ Taxa inscripció)

*Preu vigent per al curs 2023-2024

Les quotes d’honoraris acadèmics corresponen, únicament i exclusiva, a la prestació del servei d’ensenyament en la titulació objecte de matrícula. I aquesta és l’única prestació correlativa al pagament d’aquestes quotes. En formalitzar la matrícula, l’estudiant consent i accepta que la docència, tutories, pràctiques i proves d’avaluació poden ser presencials o a distància (quan les autoritats competents ho imposin, de manera directa o indirecta).

L’obligació de pagament íntegre de les quotes esmentades subsisteix fins i tot en cas que, per causes alienes a la Universitat, algunes de les activitats formatives objecte de la titulació no puguin desenvolupar-se segons la planificació docent prevista a l’inici del curs acadèmic. Si passés, la Universitat garantiria a l’estudiant que tal activitat serà reprogramada per quan sigui possible, tenint en consideració l’interès dels alumnes i els altres criteris acadèmics que s’hagin d’aplicar.

FORMA DE PAGAMENT

Un cop formalitzada la reserva, l’import restant es podrà pagar de les maneres següents:

 

 • Pagament únic

  La realització del pagament únic comporta un descompte del 3 % de l’import de la matrícula.

 

 • Pagament fraccionat

  En tres quotes per curs.

 • Pagament mensual

  En deu quotes a través de finançament bancari especial de CaixaBank al 0 % d'interès. També comporta el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

 

 • Nou finançament especial

  Nous acords de finançament bancari amb condicions especials.
  - Banc Sabadell
  - CaixaBank
  - Banco Santander
  Totes les opcions de finançament també comporten el descompte del 3 % de l'import de la matrícula.
   

MÉS INFORMACIÓ

Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 93 253 72 03
[email protected]

Qualitat i normativa

PERFIL D'INGRÉS

El màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes es dirigeix a estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol, un d'expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o un d'expedit per una institució extracomunitària que, al país expedidor del títol, faculti per accedir a ensenyaments de màster.

El màster es dirigeix als estudiants que tinguin interès en la docència i la cultura, i a participar en projectes socioeducatius. A més, cal que tinguin prou coneixements en les matèries pròpies de l'especialitat, facilitat d'ús de llengües estrangeres i habilitats en la comunicació interpersonal i el lideratge de grups.

Arran de les particularitats del títol, és convenient que els que aspirin a cursar-lo tinguin els requisits següents:

 

 • Interès per l'ensenyament i per l'educació dels joves en general.
 • Interès en la cultura, entesa en el sentit més ampli, com a element de transformació social.
 • Interès pels assumptes socials i el seu efecte en l'educació.
 • Sensibilitat pels problemes educatius i els reptes de l'educació actual.
 • Interès i participació en projectes d'intervenció social, socioeducatius o similars, principalment orientats a l'adolescència i la joventut.
 • Sentit de la responsabilitat i interès en el treball educatiu.
 • Interès i facilitat en la comunicació interpersonal i el lideratge de grups.
 • Capacitat analítica i d'observació.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Predisposició per a la creativitat.
 • Constància, disciplina i responsabilitat en el treball personal.
 • Capacitat d'abstracció i de comprensió.
 • Coneixement i habilitat en competències digitals.
 • Vocabulari ampli i precís, facilitat d'expressió i bona comprensió.
 • Rigor en la comunicació evitant el llenguatge sexista i promovent una educació en igualtat.
 • Coneixements suficients sobre les matèries pròpies de l'especialitat que es vol cursar.
 • Coneixement i domini d'una o diverses llengües estrangeres.
 • Interès per recursos didàctics diversos que afavoreixin en els estudiants la integració dels aprenentatges (cinema, literatura, documentals, experimentació, etc.).

 

OBJECTIUS

Proporcionar la formació i la titulació necessàries per exercir la professió docent en educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes, en les especialitats de matemàtiques, i llengua i literatura catalana/castellana.

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

INDICADORS DE SEGUIMENT

INFORMES DE SEGUIMENT

INFORMES D'ACREDITACIÓ

AVALUACIÓ DELS INFORMES D'ACREDITACIÓ